Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Strijkviertelpark

Bekendmaking bestemmingsplan Strijkviertelpark

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 2 juli 2020 zes weken lang het op 28 mei 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Strijkviertelpark met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPSTRIJKVIER68BEDO-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de zuidwest kant van Utrecht in de wijk Leidsche Rijn. Het plangebied is begrensd door bedrijventerrein Oudenrijn in het noorden en westen, de nieuwbouwlocatie Rijnvliet in het oosten en de busbaan Rijnvliet en de Strijkviertelplas in het zuiden. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het bedrijventerrein planologisch-juridisch mogelijk. De reden voor de herontwikkeling is zorgen voor een goede aansluiting tussen het bedrijventerrein Strijkviertelpark en de woonwijk Rijnvliet, en voor de aanleg van een toegangsweg naar Rijnvliet. De herontwikkeling bestaat uit het verruimen van de functies, het verhogen van de bouwhoogte en het bebouwingspercentage en het verlagen van de bedrijvencategorie in het oostelijk deel van het plangebied.

Wijzigingen

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de regels.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • verduidelijking van de regel voor het hoogteaccent;
  • aanpassing van de regel voor het maximale bruto vloeroppervlak voor horeca;
  • toevoegen horecacategorie D3.

Voor alle wijzigingen verwijzen we u naar het vaststellingsrapport.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en het vaststellingsrapport liggen ter inzage vanaf donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Hulp en contact Bestemmingsplannen