Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

Bekendmaking bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 16 april 2020 zes weken lang het op 12 maart 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Chw Bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPVELDHUIZENDEMEER-VA01en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van De Meern en bestaat uit de wijken Veldhuizen en De Balije. Het plangebied wordt begrensd door, grofweg, de Leidsche Rijn, het Kloosterpark, de zuidzijde van de A12 en de Veldhuizerweg.

Het bestemmingsplan bevat een regeling die gericht is op het behouden van een goede leefomgeving in het plangebied.

Wijzigingen

De wijzigingen van de regels en de verbeelding ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn:

  • toevoeging bij amendement 2020/A38 van lichte horeca (“daghoreca”) aan de wijkcentrumfunctie (bestemming) die geldt voor winkelcentrum De Veldhof;
  • verbreden van het doel van de functie (bestemming) Groen bij amendement 2020/39, zodat de bescherming van flora en fauna en van biodiversiteit tot het doel behoort, en het opnemen van die bescherming in artikel 5, lid 5.3, in de vorm van een verbod om biodiversiteit aan te tasten;
  • wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen, namelijk het toestaan van een bestaande tandartsenpraktijk, de bescherming van de gasleiding door in artikel 25 kwetsbare objecten en in artikel 33 het rooien van bomen te noemen en de aanwijzing van het waterwingebied ter bescherming van de waterwinning; deze wijzigingen zijn gedetailleerd beschreven in paragraaf 2.3.2 van het vaststellingsrapport en bij de gemeentelijke reactie op de zienswijzen nummer 1, 3 en 4 in het vaststellingsrapport;
  • een aantal redactionele wijzigingen, waaronder een verduidelijking van de dakopbouwregeling; deze wijzigingen zijn gedetailleerd beschreven in paragraaf 2.3.3 van het vaststellingsrapport.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit met het daarbij horende vaststellingsrapport liggen ter inzage vanaf donderdag 16 april 2020 tot en met woensdag 27 mei 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het bestemmingsplan in te zien. Het bestemmingsplan kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier het bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening