Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Vleutensevaart 100 met omgevingsvergunning

Bekendmaking bestemmingsplan Vleutensevaart 100 met omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 27 december 2019 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is globaal begrensd door de Keulsekade en het Merwedekanaal aan de zuidwestzijde, de Vleutensevaart aan de noordzijde en het Spinozaplantsoen aan de oostzijde.

Het doel van het bestemmingsplan is de herontwikkeling van bestaande bedrijfsgebouwen, die voorheen onderdeel waren van het grotere D.E. complex aan de Keulsekade, planologisch-juridisch mogelijk maken. De herontwikkeling van het hoofdgebouw tot hotel met restaurant, vergader- en congresaccommodatie en kantoorruimte en uitbreiding van de begane grond van het hoofdgebouw zijn al eerder vergund. Het plan richt zich daarnaast op de herontwikkeling van het naastgelegen pand (Vleutensevaart 50) tot sportschool of bedrijfsverzamelgebouw. Tot slot wordt op de kop van het parkeerdek, aan de zijde van het Merwedekanaal, een appartementengebouw voor maximaal 30 woningen mogelijk gemaakt.

Wijziging

De wijziging betreft een beperking van het maximum bruto vloeroppervlak en maximum aantal kamers van de hotelfunctie.

Daarnaast is het rapport over de beoordeling van de stikstofdepositie aangepast en vervangen. Voor een toelichting van de wijzigingen verwijzen wij naar het vaststellingsrapport bij het vaststellingsbesluit.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 tot en met 3.32 Wet ruimtelijke ordening). In dit geval worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning samen gepubliceerd.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 27 december 2019 tot en met donderdag 6 februari 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de ter inzage termijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening