Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 6 februari 2020 6 weken lang het op 23 januari 2020 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Vrouwjuttenhof, Binnenstad, met identificatiecode
NL.IMRO.0344.BPVROUWJUTTENHBIN-VA01en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt middenin het Museumkwartier in het zuidelijk gedeelte van de binnenstad. Er komen 24 appartementen op de plaats van 'Bleijenburg' in 3 bouwlagen, met een parkeergarage en in ‘Overtuinen’ worden 9 stadswoningen gebouwd. Het plangebied ligt tussen de Lange Nieuwstraat, Vrouwjuttenstraat, Vrouwjuttenhof, Nicolaaskerkhof en Agnietenstraat.

Het doel van het bestemmingsplan is om de realisatie van de appartementen en de stadswoningen juridisch planologisch mogelijk te maken.

Inzien

Het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en het vaststellingsrapport liggen ter inzage vanaf donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 18 maart 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is 6 weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)