Bestemmingsplannen Chw Algemene regels over bouwen en gebruik

Bekendmaking bestemmingsplan Chw Algemene regels over bouwen en gebruik

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 14 december 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 30 november 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Chw Algemene regels over bouwen en gebruik dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPALGREGBOUWENGEBR-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied omvat alle gebieden waarvoor een onherroepelijke bestemmingsplan geldt.
Dit plan is in het kader van het besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw) voorbereid. Het plan zet een eerste stap in de voorbereiding op de Omgevingswet. De Crisis- en herstelwet biedt de mogelijkheid om de algemene regels over bouwen en gebruik te uniformeren voor alle bestemmingsplannen in de hele stad. Dit plan overschrijft de algemene regels over bouwen en gebruik van alle bestemmingsplannen, die op 29 mei 2017 onherroepelijk waren. Onder deze algemene regels zijn die van woningvorming en omzetting en parkeren opgenomen.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding (plankaart) en de regels.
Een voorbeeld van de wijziging is het schrappen van de gebruiksregel over parkeren.
Verder is verduidelijkt hoe de verhouding tussen dit plan en andere bestemmingsregelingen is.
Daarnaast zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht. Het vaststellingsrapport bevat een volledig overzicht.
De ontvangen zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot wijzigingen.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 14 december 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 24 januari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Al een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk
verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de
voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de
termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de
Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.
Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl