Bestemmingsplannen Cohenlaan, Tuindorp Oost

Bekendmaking bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 5 juli 2018 zes weken lang het op 7 juni 2018 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPCOHENLAANTUINDORPOOST-VA01 en het vaststellingsbesluit ter inzage liggen. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is begrensd door de Cohenlaan, Van Herwerdenlaan en Zwaardemakerlaan. Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de bouw van 12 woningen op een braakliggend terrein aan de Cohenlaan waar in het verleden een school voor het basisonderwijs heeft gestaan.

Wijzigingen

In hoofdlijnen betreffen de wijzigingen het aanvullen van de toelichting met diverse onderzoeken en het schrappen van de regeling voor bed & breakfast. Voor een volledig overzicht zie het vaststellingsrapport dat bij het vaststellingsbesluit hoort.

Inzien

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf donderdag 5 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

U kunt als belanghebbende tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen. De termijn voor het instellen van beroep is zes weken en gaat in op de dag na de start van de terinzagelegging. Beroep instellen kan bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep moet u griffierechten betalen. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kunt u als indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de terinzagetermijn is gedaan, is het bestemmingsplan geschorst totdat de Voorzitter over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u als belanghebbende in het beroepschrift alle beroepsgronden moet noemen en dat u na afloop van de terinzagetermijn geen nieuwe beroepsgronden meer kunt aanvoeren.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl