Bestemmingsplannen Cohenlaan, Tuindorp Oost

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 12 januari 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPCOHENLTUINDPOOST-ON01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPCOHENLTUINDPOOST-ON01.dgn.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied  is begrensd door de Cohenlaan, Van Herwerdenlaan en Zwaardemakerlaan. Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van de bouw van 12 woningen op een braakliggend terrein aan de Cohenlaan waar in het verleden een school voor het basisonderwijs heeft gestaan.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 12 januari 2018 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 22 februari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Cohenlaan, Tuindorp Oost

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226 of 2860229 ) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl