Bestemmingsplannen Demkabocht

Bekendmaking bestemmingsplan Demkabocht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 14 december 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt het op 30 november 2017 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Demkabocht dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPDEMKABOCHT-VA01.gml en het daarbij behorende vaststellingsbesluit.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt ter hoogte van de voormalige laad- en loshaven van het Demkaterrein, ten noorden van de spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal van de spoorlijn Utrecht-Amsterdam. Het plangebied wordt in het zuidwesten begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, in het oosten door het Demkaterrein en in het noordoosten door de Amsterdamsestraatweg. Bij het gebied behoort ook de oeverstrook aan de oostzijde van de bochtaanpassing.
De gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat werken gezamenlijk aan de realisatie van de aanpassing van het Amsterdam-Rijnkanaal in deze bocht. Deze samenwerking bestaat in hoofdlijnen uit het aanpassen van het kanaal en het verplaatsen van de daar aanwezige radarpost door Rijkswaterstaat. Bij de herinrichting en de nieuwe aanplant van bomen wordt de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal betrokken.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 14 december 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 24 januari 2017  in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

Het beroep kan worden ingesteld bij:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening  zijn griffierechten verschuldigd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl