Bestemmingsplannen Dorpsplein Vleuten

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Dorpsplein Vleuten

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 21 december 2018 zes weken lang het ontwerpbestemmingsplan Dorpsplein Vleuten, met identificatiecode NL.IMRO.0344.BPDORPSPLEINVLEUTE-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt aan de westkant van Utrecht in de kern van Vleuten. Het plangebied is begrensd door de Nieuwe Vaart in het noorden, de Schoolstraat in het oosten, de Dorpsstraat in het zuiden en woningen in het westen.

Het doel van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van maximaal negen woningen, een gezondheidscentrum en de herinrichting van het plein planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het plan richt zich daarnaast op beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de functionele en ruimtelijke structuur.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf vrijdag 21 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dorpsplein Vleuten.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk drie werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl