Bestemmingsplannen Europaweg 30, Maximapark

Vaststelling bestemmingsplan Europaweg 30, Maximapark met omgevingsvergunning en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 14 december gedurende zes weken ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied Europaweg 30 ligt in het Maximapark. Het plangebied is begrensd door de naastgelegen percelen  Europaweg 28, 32 en de Heumenseboslaan.
Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch planologisch mogelijk maken van twee vrijstaande woningen waar nu twee bedrijfsloodsen zijn gesitueerd. De bestaande bedrijfswoning blijft behouden. Het gehele plangebied wordt bestemd als Wonen met daarop drie bouwvlakken.

Besluit hogere waarden

De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Europaweg overschreden.
Burgemeester en wethouders  hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Inzien

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) liggen ter inzage van donderdag 14 december gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 24 januari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het besluit hogere waarden.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl