Bestemmingsplannen F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat en bijbehorende ontwerpbesluiten (omgevingsvergunning en besluit hogere waarden)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 8 september 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

 • het ontwerpbestemmingsplan F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPDONDERSSTRAAT-ON01.gml met ondergrond NL.IMRO.0344.BPDONDERSSTRAAT-ON01.dgn;
 • het ontwerpbesluit hogere waarden (HW1138) (pdf, 23 kB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder (de voorkeursgrenswaarde wordt vanwege railverkeer over de Oosterspoorbaan overschreden);
 • het ontwerp van de omgevingsvergunning met registratienummer HZ_WABO-17-06028 (pdf, 3,0 MB) voor het uitbreiden en verbouwen van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijgebouwen tot 54 woningen en het kappen van 20 bomen ten behoeve van het herinrichten van het terrein, betrekking hebbend op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
  - Bouw (artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo)
  - Wijzigen van een monument (artikel 2.1 lid 1 sub f van de Wabo)
  - Vellen van een houtopstand (artikel 2.2 lid 1 sub g van de Wabo)
  - Aanleggen of wijzigen uitrit (artikel 2.2 lid 1 sub e van de Wabo)

Plangebied en doelstelling

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de herontwikkeling van het Rijksmonument aan de F.C. Dondersstraat 65 naar een woonfunctie en nieuwbouw van woningen aan de Cornelis Evertsenstraat/Bleyenburgstraat. Het betreft het realiseren van 54 woningen in een combinatie van grondgebonden woningen en appartementen.

Het plangebied bestaat uit het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen en omliggend erf. De Cornelis Evertsenstraat waar een herinrichting is voorzien, maakt ook onderdeel uit van het plangebied. Het plangebied wordt daarmee begrensd door de Cornelis Evertsenstraat, Bleyenburgstraat, F.C. Dondersstraat en de achterzijde van de percelen aan de Alexander Numankade.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de hierboven genoemde ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 8 september 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 19 oktober 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

 • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
 • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook het ontwerpbesluit hogere waarde en de ontwerp omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de mee gecoördineerde ontwerpbesluiten  indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat en mee gecoördineerde besluiten.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226 b.g.g. 2860229) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl