Bestemmingsplannen Gageldijk 211a, Overvecht

Vooraankondiging bestemmingsplan Gageldijk 211a, Overvecht

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan Gageldijk 211a, Overvecht wordt voorbereid.

Doel en plangebied

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de realisatie van een woning planologisch-juridisch mogelijk te maken.  De eigenaar wenst zijn agrarische bestemming met de bouwmogelijkheid (en bouwvergunning) voor een bedrijfswoning te herzien voor een woonbestemming met een reguliere woning.
Het plangebied is gelegen in Overvecht. Het plangebied omvat het perceel aan de Gageldijk 211 a. Het plangebied wordt omsloten door naastgelegen woonpercelen op de nummers 211 en 213, de Gageldijk en de bomenrij langs de Zuilense Ring.

Planning

Naar verwachting zal het plan in het eerste kwartaal van 2018  ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is gelet op de aard van het bestemmingsplan vooralsnog geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl