Bestemmingsplannen Gerbrandystraat 20, Lauwerecht en bijbehorende ontwerpbesluiten

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Gerbrandystraat 20, Lauwerecht en bijbehorende ontwerpbesluiten (omgevingsvergunning en besluit hogere waarden)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 9 februari 2018 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Gerbrandystraat 20, Lauwerecht, met identificatiecode
    NL.IMRO.0344.BPGERBRANDY20LAUWE-ON01;  
  • het ontwerpbesluit hogere waarden (HW1176) (pdf, 20 kB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder (de voorkeursgrenswaarde wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden);
  • het ontwerp van de omgevingsvergunning met registratienummer HZ_WABO-16-40222 (pdf 4.1 MB) voor de bouw van het appartementencomplex, bestaande uit 3 gebouwen en een bestaande ondergrondse kelder waarin bergingen worden ondergebracht, betrekking hebbend op de volgende activiteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
  • Bouw (artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo)
  • Aanleggen of wijzigen uitrit (artikel 2.2 lid 1 sub e van de Wabo).

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is het voormalige pand van het belastingkantoor aan de Gerbrandystraat 20. De grens van het plangebied is aan de noordwestzijde de spoorlijn Utrecht-Amersfoort en aan de oostzijde het Salvador Allendeplein en de Talmalaan. De inrichting van de groenstrook rond het gebouw hoort ook bij het plangebied. Aan de zuidzijde vormt de Gerbrandystraat de grens. Het doel van het bestemmingsplan is het realiseren van starterswoningen door binnenstedelijke verdichting. Het betreft 200 zelfstandige studentenwoningen en 287 vrije sector huurappartementen voor de startersdoelgroep, waarvan 223 in het middenhuursegment. In de plint komt 150 m2 aan nader in te vullen commerciële functies, zoals lichte horeca of dienstverlening.

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager wordt de voorbereiding en bekendmaking van de hierboven genoemde ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 9 februari 2018 gedurende 6 weken, dus tot en met donderdag 22 maart 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies);
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook het ontwerpbesluit hogere waarde en de ontwerp omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de mee gecoördineerde ontwerpbesluiten  indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan  Gerbrandystraat 20, Lauwerecht en mee gecoördineerde besluiten

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 - 286 02 26 of 286 02 29 ) een afspraak maken tot 3 werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening