Bestemmingsplannen Gerbrandystraat 20, Lauwerecht

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het onderstaande bestemmingsplan wordt voorbereid:

Bestemmingsplan Gerbrandystraat 20, Lauwerecht

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van een complex met woningen voor starters en studenten na sloop van het voormalige belastingkantoor.

Planning

Naar verwachting zal het plan in het begin van het tweede kwartaal van 2016 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is gelet op de aard van de bestemmingsplannen vooralsnog geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.