Bestemmingsplannen Hart van De Meern Noord

Bekendmaking bestemmingsplan Hart van De Meern Noord

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend, dat met ingang van 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt, het op 14 september 2017 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Hart van De Meern Noord, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMR0.0344.BPHARTVDMEERNNOORD-VA01.gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft de noordelijke helft van het Hart van De Meern en ligt ten noorden van de Zandweg en ten westen van de Castellumlaan. Verder wordt het plangebied begrensd door de Oosterlengte en de Protestantse Begraafplaats.

De doelstelling van het bestemmingsplan is om aan de Castellumlaan 60 woningen te bouwen bestaande uit grondgebonden woningen en een appartementengebouw met op de begane grond gemengde functies. Op het achterliggende gebied wordt een woongebied mogelijk gemaakt.
Het perceel Zandweg 140-144 zal worden getransformeerd naar woningbouw. Ook daar zijn op de begane grond aan de Zandweg gemengde functies toegestaan. In totaal worden binnen het plangebied circa 80 nieuwe woningen opgericht.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding (plankaart) en de regels.

De wijzigingen zijn:

Op de verbeelding:

  • Er is een nadere aanduiding langzaam verkeer opgenomen op het bestemmingsplanvlak Verkeer – Verblijfsgebied tussen de percelen Zandweg 140 a en 142.
  • Het bestemmingsvlak Verkeer - Verblijfsgebied tussen de percelen Zandweg 140 a en 142 is versmald en aangepast aan de feitelijke situatie.
  • Het bouw- en bestemmingsvlak Gemengd – 2 is aangepast aan de feitelijke situatie.
  • Het bouwvlak Woongebied - 1 is aangepast/ verkleind zodat de afstand van de bouwvlakgrens tot de Castellumlaan met twee meter is vergroot.
  • Het gebied dat op de verbeelding is aangewezen als specifieke bouwaanduiding -1is aangepast zodat de afstand ten opzichte van de achterperceelgrenzen van Castellumlaan 10-24 tot de aanduidingsgrens overal 22 meter is.

In de regels:

  • In artikel 7 (Verkeer – Verblijfsgebied) is in lid 7.1 onder b bepaald dat ter plaatse van de aanduiding ‘langzaam verkeer’ uitsluitend langzaam verkeer en bestemmingsverkeer is toegestaan.

In de toelichting:

  • Paragraaf 2.3.3 is aangepast aan de actuele woonvisie.
  • Er is een nieuwe paragraaf 2.3.8 toegevoegd vanwege het actuele mobiliteitsplan.

Voor een uitgebreide toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar het bij het plan behorende vaststellingsrapport.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 12 oktober gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 22 november 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.
Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl