Bestemmingsplannen Heycop, Dichterswijk

Vooraankondiging bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk wordt voorbereid.

Doelstelling en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van 416 appartementen.

In de huidige situatie staat  er een fabriek, is er een voetbalveldje en voor de rest is het gebied braakliggend.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Heycopstraat, de Croeselaan, De Eelderdiephof en De Voorsterbeeklaan. Het plan vormt de 2e fase van het woningbouwplan Parkhaven en sluit qua opzet en architectuur aan op het reeds gerealiseerd deel van de buurt.

Planning

Naar verwachting zal het plan in het derde kwartaal 6 weken lang ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is gelet op de aard van het bestemmingsplan vooralsnog geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening