Bestemmingsplannen Holland Casino Winthontlaan 8-10, Merwedekanaalzone en bijbehorend ontwerpbesluit

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Holland Casino Winthontlaan 8-10, Merwedekanaalzone en bijbehorend ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 3 november 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Holland Casino Winthontlaan 8-10, Merwedekanaalzone, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOLCASWINTMERKAN-ON01.gml
  • het ontwerp van de omgevingsvergunning voor de realisering van een casino en parkeergarage met registratienummer HZ_WABO HZ_WABO-17-23888 (pdf, 3,3 MB)

Doelstelling en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de vestiging van Holland Casino met parkeergarage en een zelfstandige horecavestiging.

De locatie ligt in de Merwedekanaalzone (Kanaleneiland) en het perceel wordt begrensd door de Winthontlaan (noord- en oostzijde), het talud van de A12 (zuidzijde) en de kavel van De Winthont Loft Offices en hotel Van Der Valk (westzijde).

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning worden tegelijk behandeld. De gemeenteraad heeft daartoe op 12 oktober 2017 besloten.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen ter inzage van vrijdag 3 november 2017 gedurende 6 weken, dus tot en met donderdag 14 december 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies).
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook de ontwerp omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende ontwerp omgevingsvergunning indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE  Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Casino, Winthontlaan 8-10 en ontwerp omgevingsvergunning.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 - 2860226  b.g.g. 2860229) een afspraak maken tot 3 werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl