Bestemmingsplannen Hotel Helling 3, Rotsoord Tolsteeg

Vooraankondiging bestemmingsplan Hotel Helling 3, Rotsoord Tolsteeg

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het bestemmingsplan Hotel Helling 3, Rotsoord Tolsteeg wordt voorbereid.

Doel en plangebied

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de ontwikkeling van een hotel met circa 160 kamers.
Het plangebied ligt aan de noordelijke entree van Rotsoord en grenst aan het centrum van Utrecht en het spoor met station Vaartsche Rijn. Aan de westzijde van de locatie ligt de Vaartsche Rijn, aan de oostzijde het politiekantoor en een brandweerkazerne en de zuidgrens wordt gevormd door de woningbouwlocatie ‘De Trip’.

Planning

Naar verwachting zal het plan in het eerste kwartaal van 2018 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is gelet op de aard van het bestemmingsplan vooralsnog geen aanleiding voor het raadplegen van externe deskundigen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl