Bestemmingsplannen HOV-baan Dichterswijk

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan HOV-baan Dichterswijk

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 22 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat de toekomstige busbaan Dichterswijk, autowegen en langzaam verkeer-infrastructuur en de daarbij behorende aanpassingen in de directe omgeving. De busbaan loopt over de Dr. M.A. Tellegenlaan en Van Zijstweg tot en met het kruispunt van de Van Zijstweg met de Croeselaan.

De doelstelling van het bestemmingsplan ‘HOV-baan Dichterswijk’ is de busbaan Dichterswijk vanaf de Overste den Oudenlaan tot de Croeselaan, én de verkeerskundige aanpassingen ten behoeve van de doorstroming naar en bereikbaarheid van het stationsgebied juridisch planologisch mogelijk maken.

Voorlopig Ontwerp

Op 6 juli 2017 heeft de raad het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) voor de busbaan Dichterswijk vastgesteld. Het Functioneel Ontwerp is nu uitgewerkt in een concept Voorlopig Ontwerp. Deze uitwerking bestaat uit een nadere detaillering en optimalisatie. Informatie over het ontwerp vindt u op de gemeentelijke website utrecht.nl/busbaandichterswijk.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en concept Voorlopig Ontwerp Busbaan Dichterswijk liggen ter inzage van vrijdag 22 december 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 1 februari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het concept Voorlopig Ontwerp indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte, Team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan en concept Voorlopig Ontwerp Busbaan Dichterswijk’.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging (via telefoonnummer 030- 286 02 26 b.g.g. 286 02 29). U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl