Bestemmingsplannen Kaatstraat 1, Ontwerpbestemmingsplan

Ontwerpbestemmingsplan Kaatstraat 1 en ontwerpbesluit Hogere Waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 augustus 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:

het ontwerpbestemmingsplan Kaatstraat 1, dat bestaat uit een toelichting, regels, een verbeelding en bijlagen en is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO. 0344. BPKAATSTRAATPIJLS-ON01.gml en het bij het bestemmingsplan behorende ontwerpbesluit (HW1122) tot vaststelling van hogere waarden (Wet geluidhinder).


Plangebied en doelstelling bestemmingsplan

Kaatstraat 1 ligt ten noorden van de historische binnenstad van Utrecht in de wijk Pijlsweerd. Het bestemmingsplangebied wordt begrensd door de Zeedijk in het oosten, de Kaatstraat in het zuiden en Oudenoord in het westen. Het bestemmingsplan heeft tot doel een gemengde bestemming mogelijk te maken voor onder andere wonen, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlening horeca, hotel, sport en ontspanning.


Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeerlawaai overschreden.


Inzien

Een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit Hogere Waarden liggen met ingang van 7 augustus 2015 gedurende 6 weken, dus tot en met 17 september 2015, ter inzage bij

Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Stadskantoor,
Stadsplateau 1, Utrecht.
De balie is open van maandag tot en met vrijdag (zonder afspraak) van 9.00 tot 17.00 uur. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar via:

Het digitale ontwerpbestemmingsplan op de landelijke website is authentiek.


Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit Hogere Waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Gebiedsontwikkeling
T.a.v. mevrouw T. Tijbosch
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: 'zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kaatstraat 1'.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken tot 3 werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging (via telefoonnummer 030- 2860226). U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.