Bestemmingsplannen Kanaalweg 59, Transwijk en bijbehorend besluit hogere waarde

RECTIFICATIE

Bekendmaking bestemmingsplan Kanaalweg 59, Transwijk, besluit hogere waarde HW 1123,  omgevingsvergunning voor het bouwen van 61 woningen, het herinrichten van de openbare ruimte en het maken van een privéhaven HZ_WABO-14-24979 en het bouwen van 54 appartementen HZ_WABO-14-28546;

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 31 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen:

  • het op 22 december 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Kanaalweg 59, Transwijk, dat is vastgelegd in het digitale bestand  NL.IMRO.0344.BPKANAALWEG59-VA01.gml.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied Kanaalweg 59, ligt aan het Merwedekanaal direct ten zuiden van Hulpwarmtecentrale van Eneco en ten noorden van de kantoren aan de Koningin Wilhelminalaan. Het doel van het bestemmingsplan is om 167 woningen te realiseren rondom een nieuw uit te graven binnenhaven. Naast woningbouw zal er een horecavoorziening aan de haven gerealiseerd worden.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de verbeelding (plankaart) en regels.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • In de bestemming water (artikel 6) is geregeld dat alleen in de binnenhaven een steiger mag worden aangelegd en dat de haven uitsluitend door bewoners van de omliggende woningen mag worden gebruikt. Op de verbeelding is in de haven de aanduiding: ‘aanlegsteiger’ aangebracht.
  • In de algemene bouwregels (artikel 11) is de regeling met betrekking tot parkeren en de regeling met betrekking tot woningsplitsing geactualiseerd.
  • In de algemene gebruiksregels (artikel 12) is de regeling met betrekking tot woningsplitsing geactualiseerd;
  • Ten behoeve van een goede inpassing van het bouwplan zijn op de verbeelding de begrenzingen van enkele bouwblokken enigszins aangepast.
  • Naar aanleiding van de zienswijzen zijn in de toelichting van het plan de paragrafen 2.4.2, 2.4.9., 5.3.5. aangepast en is het akoestisch rapport aangepast.
  • Ambtshalve is paragraaf 7.4. van de toelichting aangepast als gevolg van de aanpassingen in de regels.

Voor de precieze inhoud van de wijzigingen wordt verwezen naar het bij dit besluit behorende vaststellingsrapport.

Coördinatie

Het besluit is voorbereid met toepassing van de coördinatieregeling (artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening). Het aanpassen van de omgevingsvergunning na het vaststellen van het bestemmingsplan heeft geruime tijd geduurd, waardoor eerder publicatie niet mogelijk was.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vast gesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege verkeerslawaai en industrielawaai overschreden.

Inzien

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en het besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) liggen ter inzage van donderdag 31 augustus 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 11 oktober 2017 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling en de mee gecoördineerde besluiten beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de mee gecoördineerde besluiten heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan en de mee gecoördineerde besluiten heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.
Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.
Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

 

 

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl