Bestemmingsplannen Bestemmingsplan Kop Jaarbeurs

Vooraankondiging bestemmingsplan Kop Jaarbeurs

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Kop Jaarbeurs wordt voorbereid.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het westelijk  deel van het Stationsgebied en wordt globaal begrensd door aan de noordzijde het parkeerterrein P1 van het Jaarbeursterrein, aan de oostelijke zijde door de Croeselaan, aan de zuidzijde door de aangrenzende bebouwing aan de Veemarkt en Croeselaan en parkeerterrein P3 van het Jaarbeursterrein en in het zuidwesten door de Kinepolisbioscoop.
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van 2 multifunctionele  torens met een groen uiterlijk. In de torens komt een mix van de functies wonen, werken, sport, onderwijs en horeca.

Planning

Naar verwachting zal het bestemmingsplan in het tweede kwartaal van 2018 ter inzage worden gelegd voor het indienen van zienswijzen.

Er is op dit moment nog geen aanleiding om externe deskundigen te raadplegen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening