Bestemmingsplannen Kop op Tuindorp Oost

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Kop op Tuindorp Oost en bijbehorend besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 26 oktober gedurende zes weken ter inzage liggen:

  • het op 12 oktober 2017 door de raad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Kop op Tuindorp Oost, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344. BPKOPOPTUINDORPOOS -VA01.gml;
  • het besluit hogere waarden (HW 1157) (pdf, 1,1 MB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied betreft de huidige locatie van het verzorgingstehuis Tuindorp Oost. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Eykmanlaan aan de westzijde, de Winklerlaan aan de zuidzijde, het ecologisch tuinenpark de Driehoek aan de noordzijde en de spoorlijn Utrecht-Hilversum aan de oostzijde.

Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de herontwikkeling van het plangebied. Het verzorgingstehuis dateert uit 1967 en bestaat uit 127 zorgappartementen. Hiervoor in de plaats worden verdeeld over vier appartementengebouwen circa 172 ruime levensloopbestendige appartementen en 35 zorgappartementen gerealiseerd.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeer en railverkeer overschreden.

Inzien

Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) liggen ter inzage van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 6 december 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook het besluit hogere waarde.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen de besluiten tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten heeft ingediend.

Het beroep kan worden ingesteld bij:
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.