Bestemmingsplannen Kruisvaartkwartier

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Kruisvaartkwartier en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 27 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Kruisvaartkwartier, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPKRUISVAARTKWARTI-ON01gml;
  • het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1184) (pdf, 34 kB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied wordt begrensd door de busbaan Dichtersbaan, die parallel loopt aan het spoor en de Kruisvaart met daarachter de Dichterswijk. De Jan van Foreeststraat vormt de noordelijke begrenzing. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de schuin afbuigende Kruisvaart en het groengebied ten noorden van het Trimbosinstituut aan de Da Costakade.

Het doel van het bestemmingsplan is de bouw van 450-600 woningen met een aantal dienstverlenende en maatschappelijke functies juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Ontwerpbesluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege railverkeer, wegverkeer en industrie overschreden.

Inzien 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 27 oktober 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 7 december 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarden.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarden  indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerp besluit Hogere waarden Kruisvaartkwartier

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030-2860226 b.g.g. 2860229) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl