Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Lage Weide Vaststelling

Gewijzigde vaststelling Lage Weide

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken , ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 4 september 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt het op 17 juli 2014 door de raad vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Weide' dat is vastgelegd in het digitale bestand NLIMRO.0344.BPLAGEWEIDE-VA01.gml, en het daarbij behorende vaststellingsbesluit. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.


Plangebied en doelstelling

Het plangebied van het bestemmingsplan Lage Weide is gelegen aan de westkant van Utrecht. Het plangebied wordt begrensd door:

 • aan de noordkant de Zuilense ring;
 • aan de noord- en oostkant het Amsterdam-Rijnkanaal;
 • aan de zuidkant de autosnelweg rijksweg A2.

Het doel van het bestemmingsplan is de totstandkoming van een actuele, eenduidige, samenhangende en toekomstgericht juridisch-planologische regeling voor het plangebied, dat zoveel mogelijk inspeelt op wensen van gebruikers en omwonenden van het plangebied.


Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de raad bij de vaststelling wijzigingen aangebracht op de verbeelding, in de regels en in de toelichting van het bestemmingsplan. De wijzigingen zijn doorgevoerd om tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen en als gevolg van ambtshalve aanpassingen. De hieronder vermelde wijzigingen zijn niet volledig; de volledige lijst van wijzigingen is te vinden in paragraaf 4 van het vaststellingsrapport. De wijzigingen betreffen onder andere :

 1. Aan artikel 3.4 is lid 3.4.5 toegevoegd.
 2. Artikel 3.2.1. onder e. is gewijzigd.
 3. Er zijn 2 begripsomschrijvingen toegevoegd: de 'Verordening op de Archeologische Monumentenzorg' en 'recyclebedrijf'.
 4. Aan artikel 3.1 lid b. is een aantal functies toegevoegd.
 5. Artikel 10.2 is gewijzigd.
 6. Aan artikel 3.2.2 is sub h. toegevoegd.
 7. Artikel 3.2.1. onder e. is gewijzigd.
 8. De verwijzing in artikel 3.4.4 is aangepast in artikel 3.2.1 onder e.
 9. In artikel 3.1 sub c is een punt 4 toegevoegd.
 10. De verwijzing in artikel 3.2.1. onder sub g. is aangepast naar d.
 11. Artikel 21 is aangepast.
 12. lid 3.4.3 is gewijzigd.
 13. Aan artikel 10.2 is een nieuw sub d. toegevoegd.
 14. In artikel 3.1 is sub g. opgenomen.
 15. Artikel 3.1. sub b. is aangepast.
 16. In artikel 3 is lid 3.7 (wijzigingsbevoegdheid) komen te vervallen.
 17. Artikel 1.41 (erfzone) is aangepast.
 18. Artikel 11.2.2. sub g. is gewijzigd.
 19. Artikel 3.1 onder f. (detailhandel als nevenactiviteit) is geschrapt.
 20. Artikel 3.2.1 sub c. en d. zijn gewijzigd.
 21. In artikel 20 (Algemene gebruiksregels) wordt onder sub f. en g. toegevoegd 'tenzij dit passend is binnen de in artikel 3 genoemde bedrijfsmatige activiteiten'.
 22. Artikel 3.4.4. onder punt 5 komt te vervallen. In de aanhef van het artikel wordt verwezen naar lid 3.2.1. onder e.
 23. De lijst van bedrijfsactiviteiten wordt vervangen door Lijst 1 van de VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering met dien verstande dat bedrijven/activiteiten die niet passen binnen de bestemming bedrijventerrein uit de lijst worden geschrapt.
 24. Artikel 3.4.4. onder 2. is gewijzigd.
 25. Er wordt een lid 3.7 (opslag vuurwerkbedrijf) toegevoegd.
 26. Artikel 3.6.1. wordt aangepast.
 27. Artikel 3.5 onder b. wordt aangepast.
 28. Het bebouwingspercentage is op een groot aantal plekken verhoogd van 60% naar 70%.
 29. Artikel 3.1 sub c. onder 3 wordt gewijzigd.
 30. Artikel 3.1 sub b. is gewijzigd.
 31. Artikel 3.1 lid b. wordt gewijzigd.
 32. Artikel 3.5 wordt gewijzigd.
 33. De Fabrique, Westkanaaldijk 7, krijgt horecafunctie B en /of D1, D2 in plaats van horecafunctie C.
 34. Het bouwvlak aan de Kantonnaleweg 30-34 is aangepast.
 35. Op het perceel Maarssenbroeksedijk 1a en Kantonnaleweg 29 is een aanduiding 'bedrijfswoning' geplaatst.
 36. Aan de voorzijde is het bouwvlak van Kantonnaleweg 29 op de verbeelding aangepast.
 37. De verbinding vanaf Kantonnaleweg 29 naar de Ambachtsweg heeft de bestemming 'Bedrijventerrein' gekregen.
 38. Perceel Zonnebaan 18-20 heeft een maximum bebouwingspercentage van 70% gekregen.
 39. De aanduiding 'Overig-industrieterreinzone' is op de verbeelding op het gezoneerde industrieterrein aangebracht.
 40. Op het perceel Niels Bohrweg 201, Kantonnaleweg en Westkanaaldijk (Strukton) is een aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - betonfabriek' toegevoegd.
 41. Op het perceel Maarssenbroeksedijk 59 is een aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kringloopwinkel' opgenomen.
 42. Rutherfordweg 103 wijzigt van categorie maximaal 4.2 naar maximaal categorie 3.2.
 43. De maximale toegelaten hoogte op de hoek Niels Bohrweg/Rutherfordweg is verlaagd van 45 meter naar 30 meter.
 44. Het talud van de spoordijk in het zuiden van het plangebied krijgt de bestemming 'Verkeer-Railverkeer'.
 45. De functieaanduiding voor de toegestane milieucategorie op het perceel Uraniumkanaal 27 is over het gehele terrein gelegd.
 46. De bestemming 'Bedrijventerrein' wordt op gehele bedrijvenpercelen gelegen aan Uraniumkanaal gelegd.
 47. Het achterste gedeelte van Uraniumkanaal 25 krijgt de aanduiding 'minimaal milieucategorie 3.2 en maximaal milieucategorie 5.2'.
 48. De 2 Bevi-contouren nabij Atoomweg 2 zijn verwijderd.
 49. De wijzigingsbevoegdheid is verwijderd bij Atoomweg 2.
 50. Het maximale bebouwingspercentage bij Atoomweg 111 en 115 is gewijzigd naar 70%.
 51. Er is een dubbelbestemming 'Leiding' opgenomen voor de warmtetransportleidingen.
 52. 2 kleine delen van de NUON-locatie worden uit het plan gehaald, zodat de hele NUON-locatie geen onderdeel meer uitmaakt van het bestemmingsplan. Het plangebied wordt daarmee gewijzigd.
 53. Voor Savannahweg 17 is het maximale bebouwingspercentage gewijzigd naar 70%.
 54. Voor de strook bedrijventerrein gelegen aan de Isotopenweg (ten zuiden van het spoor) is het maximum bebouwingspercentage gewijzigd naar 70%.
 55. Voor Pouw BV (isotopenweg 29-33) wordt een maatbestemming opgenomen 'specifieke vorm van bedrijf - puinbreker'.
 56. Voor Ruimteweg 1 t/m 8 is het maximum bebouwingspercentage verhoogd naar 70% en de maximale bouwhoogte naar 15 meter. Tevens is de wijzigingsbevoegdheid verwijderd. Het gebouw van het tankstation is volledig onder het bouwvlak gebracht.
 57. Op het pand gelegen op Ambachtsweg 7, 29 en 31 wordt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein kantoor- en bedrijfsverzamelgebouw' opgenomen.
 58. Westkanaaldijk, ter plaatse van het bedrijf Strukton is gewijzigd: van maximaal categorie 4.2 naar maximaal categorie 4.1. Daarnaast wordt een specifieke aanduiding opgenomen dat een betonfabriek in categorie 4.2 is toegelaten.
 59. Percelen tussen de Maarssenbroeksedijk-Energieweg het spoor en de watergang zijn gewijzigd: van categorie 4.2 naar categorie 4.1.
 60. Rutherfordweg 103 wijzigt van categorie maximaal 4.2 naar maximaal categorie 3.2.
 61. Zonnebaan 20 t/m 28 wijzigt van maximaal categorie 4.2 naar maximaal categorie 5.1.
 62. Sterrebaan 2 t/m 14 wijzigt van categorie maximaal 4.1 naar maximaal categorie 4.2.
 63. Sterrebaan 3 t/m 11 wijzigt van categorie maximaal 4.1 naar maximaal categorie 4.2.
 64. Percelen tussen Atoomweg t/m Atoomweg 85- Fermiweg tot aan Fermiweg 43 - Niels Bohrweg tot Niels Bohrweg 101 van categorie maximaal 4.1 naar maximaal categorie 4.2.
 65. Atoomweg 81 tot Otto Hahnweg tot Fermiweg van maximaal categorie 4.1 naar maximaal categorie maximaal 5.1.
 66. Perceel gelegen tussen Atoomweg-Otto Hahnweg-Fermiweg van maximaal categorie 5.1 naar maximaal categorie 5.2.
 67. Otto Hahnweg 4 van categorie maximaal 4.2 naar maximaal categorie 5.1.
 68. Isotopenweg 21- 29 (strook tussen spoor en water) van categorie 3.2 tot en met 5.2 naar categorie maximaal 4.2. Daarnaast wordt een specifieke aanduiding opgenomen dat een puinbreker is toegelaten in categorie 5.2.
 69. Uraniumweg 25 het achterste gedeelte dat grenst aan het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gewijzigd van maximaal categorie 5.1 naar maximaal categorie 5.2.
 70. Atoomweg 1 en 3 zijn gewijzigd van maximaal categorie 4.1 naar maximaal categorie 4.2.
 71. De bestaande weg Nouw 2 krijgt de bestemming 'Verkeer'.

De toelichting is naar aanleiding van verschillende zienswijzen, maar ook ambtshalve, op verschillende plekken aangepast of verduidelijkt.


Inzien

Het bestemmingsplan Lage Weide ligt met ingang van donderdag 4 september 2014 gedurende 6 weken, dus tot en met woensdag 15 oktober 2014, ter inzage bij:

Balie Bouwen Wonen en Ondernemen
Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht
Open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente de plicht om ruimtelijke plannen digitaal en uitwisselbaar te maken. Daarnaast moeten de digitale ruimtelijke plannen worden gepubliceerd via: een landelijke website. Het digitale bestemmingsplan via de landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. Op deze landelijke website zijn geen onderzoeksrapporten van het bestemmingsplan in te zien. De gemeente Utrecht biedt de bestemmingsplannen inclusief onderzoeksrapporten ook aan via de gemeentelijke website.

Beroepsmogelijkheid

Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de gemeenteraad heeft gewend, alsmede belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan hebben ingebracht en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht. Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen. Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op.

Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om 'voorlopige voorziening' ingediend worden bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.