Bestemmingsplannen Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, Wijzigingsplan Hotel

Bekendmaking wijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, Wijzigingsplan Hotel

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 29 maart 2019 6 weken lang het ontwerp wijzigingsplan ‘Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, Wijzigingsplan Hotel’, met identificatiecode NL.IMRO.0344.WPLEIDRIJCENHOTEL-ON01 ter inzage ligt.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied van het wijzigingsplan ligt aan de Centrumboulevard en het Brusselplein. Het plangebied  is globaal begrensd door station Utrecht Leidsche Rijn in het noorden en in het oosten door de Stadsbaantunnel van de A2.

Het doel van het wijzigingsplan is invulling geven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid’ en hiermee de ontwikkeling van een hotel met vergaderfaciliteiten juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Inzien

Het ontwerpwijzigingsplan en het bestemmingsplan ‘Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid’, waarin de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 maart 2019 tot en met donderdag 9 mei 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Tijdens de terinzagetermijn kunt u als belanghebbende schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan indienen bij:

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpwijzigingsplan Leidsche Rijn Centrum Kern en Zuid, Wijzigingsplan Hotel

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening