Bestemmingsplannen Lomanlaan 55 Transwijk Zuid

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Lomanlaan 55 Transwijk Zuid en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Lomanlaan 55 Transwijk Zuid en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 26 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het plangebied, Lomanlaan 55, ligt in de wijk Transwijk en wordt begrensd door de Weg der Verenigde Naties, het Merwedekanaal en de Beneluxlaan.

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkelingen op het perceel Lomanlaan 55 planologisch-juridisch mogelijk te maken. Het bestaande kantoorpand aan de Lomanlaan 55 wordt vervangen door een wooncomplex bestaande uit twee woontorens met in totaal 119 woningen.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege wegverkeerslawaai overschreden.

Inzien

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden (Wet geluidhinder) liggen ter inzage van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 6 december 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook het besluit hogere waarde.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het  besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening  zijn griffierechten verschuldigd.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl