Bestemmingsplannen Meet- en regelstation Reijerscop, De Meern Zuid

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Meet- en regelstation Reijerscop, De Meern Zuid

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 29 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Meet- en regelstation Reijerscop, De Meern Zuid, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPMEETREIJDEMEERN-ON01.gml.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen in het noordelijke deel van Reijerscop ten zuiden van de A12 nabij Reijerscop nummer 28.

Het doel van het bestemmingsplan is het aanleggen van nieuwe ondergrondse gasleidingen en twee vloeistofvangers planologisch-juridisch mogelijk maken.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van vrijdag 29 december 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 8 februari in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Meet- en regelstation Reijerscop, De Meern Zuid

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 - 2860226 of 030 - 286 02 29 ) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl