Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide

Bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan NL.IMRO.0344.BPPASSIEBLOEMWEGVL-VA01 voor de percelen Passiebloemweg 1, 3, 5 en 7 in Vleuten vastgesteld. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1230) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Doel en plangebied

Op de locatie staan nu 3 tijdelijke schoolgebouwen. Deze worden gesloopt en er komen 2 nieuwe schoolgebouwen voor terug. Het doel van het bestemmingsplan is om 2 nieuwe scholen mogelijk te maken.

Het plangebied is gelegen in Vleuterweide-west te Vleuten. Het plangebied is aan de noord- en oostzijde begrensd door de Passiebloemweg. Aan de zuidzijde ligt de Landschapsbaan en aan de westzijde de Rivierkom.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:

  • Het bouwvlak van de oostelijk gelegen school is 60 cm opgeschoven naar het westen;

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan amendement nummer 102 ‘Passiebloemweg behoud bomen voor een groen schoolplein’ aangenomen, waarmee de toelichting van het bestemmingsplan (paragraaf 5.9 Bomen) in overeenstemming met het amendement is gewijzigd.

  • De volgende zinnen zijn geschrapt: "Wanneer al deze bomen blijven staan beperkt dit de inrichting van het schoolplein.", Welke bomen gekapt zullen worden zal worden bepaald op basis van het inrichtingsplan dat nog niet gereed is." en "Voor de bomen die gekapt moeten worden, geldt dat er meer belang aan een bruikbaar schoolplein en toegankelijke school wordt gehecht dan aan het behoud van de bestaande en relatief kleine bomen."
  • En de volgende tekst is toegevoegd: “Bomen onmisbaar zijn voor biodiversiteit, luchtkwaliteit en gezondheid. Het leren in een groene omgeving draagt bij aan de gezondheid van kinderen. De ambitie is daarom om groene schoolpleinen te realiseren. Inpassing van bestaande gewortelde bomen is een verrijking voor een groen schoolplein. Er zullen geen bomen worden gekapt enkel voor het inrichten van het schoolplein.”

Daarnaast zijn nog enkele wijzigingen doorgevoerd in de toelichting (paragraaf 2.1, 2.2 en 5.9) van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen (behalve die van het amendement) vindt u in het vaststellingsrapport.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden. Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het geluid van de Landschapsbaan - Rivierkom. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit.” Bekijk dit hogere waarden-besluit (HW1230) (pdf, 119 kB)

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 8 oktober 2021 tot en met donderdag 18 november 2021, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl;
  • Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u misschien niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of een e-mail sturen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.
Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig