Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Chw ontwerpbestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1

Vanaf 22 oktober 2021 kunt u uw mening geven over Chw ontwerpbestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPMERWEDEDG5EUROPA-ON01) gemaakt voor de eerste fase van deelgebied 5 (Merwede) van de Merwedekanaalzone.

Plangebied

Het plangebied ligt globaal tussen het Merwedekanaal aan de oostzijde, de Europalaan aan de westzijde, de Koningin Wilhelminalaan in het noorden en de Kanaalweg in het zuiden.

Doel

In het bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1, staan regels die de eerste fase van het Stedenbouwkundig Plan Merwede (SP) mogelijk maakt. Het SP is op 7 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het programma bestaat uit maximaal 4.250 woningen en ongeveer 107.000 m² brutovloeroppervlak aan onder andere maatschappelijke en commerciële voorzieningen en de daarmee samenhangende herinrichting van de Europalaan Noord. Het bestemmingsplan is daarmee de juridische vertaling van het SP Merwede.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het is daarom niet nodig een milieueffectrapport (MER) bij het bestemmingsplan op te stellen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op 14 september 2021 besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit). Voor de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone is een MER (bij deel 1 van de visie) en een aanvulling op het MER (bij deel 2 van de visie) gemaakt.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden vanwege wegverkeerslawaai van de Europalaan, de Koningin Wilhelminalaan en de Beneluxlaan- Socrateslaan. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is, heet een “hogere waarden-besluit” (pdf, 215 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie paragraaf 5.2.5 van het bestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl;
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het Chw bestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarde;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door het coronavirus is het voor u misschien niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 22 oktober 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 5, Europalaan fase 1 en ontwerpbesluit hogere waarde.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in artikel 7.19 van de Wet Milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie (categorie D11.2)van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985).

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig