Chw ontwerpbestemmingsplan Rotsoord 7 en Pastoefabriek

Vanaf 9 juni 2023 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan Rotsoord 7 en Pastoefabriek

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (Chw ontwerpbestemmingsplan Rotsoord 7 en Pastoefabriek) gemaakt. De digitale naam van dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0344.BPCHWROTS7PASTOE-ON01.

Plangebied

Het plangebied is het gebied waarover het ontwerpbestemmingsplan gaat. Het plangebied ligt in de wijk Zuid in de buurt Rotsoord. Om het plangebied heen liggen de straten Heuveloord en Rotsoord en naast het plangebied het kanaal Vaartsche Rijn.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch-juridisch mogelijk maken van het bouwen van een appartementencomplex en het veranderen van de bestemming (functie) van de Pastoefabriek. Er worden in totaal 54 appartementen gerealiseerd, waarvan 8 sociale huurappartementen, 12 middenhuur appartementen en 34 vrije sector koopappartementen. Op de begane grond wordt creatieve bedrijfsruimte mogelijk gemaakt met een maximale gebruiksoppervlakte van 380 m². Ook wordt de naastgelegen Pastoefabriek herbestemd om de woningbouw mogelijk te maken. Daarnaast worden onder andere een parkeergarage, groenvoorzieningen en terrassen bij de horeca mogelijk gemaakt.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (een MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen. Gezoneerde industrieterreinen zijn industrieterreinen met een vastgelegde geluidzone. De bedrijven kunnen hierbinnen veel lawaai maken. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • Voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • Maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door het wegverkeer van de Jutfaseweg met 3 dB op de gevels van de woningen overschreden en met 4 dB ter hoogte van de Pastoefabriek. De Pastoefabriek heeft een onderwijsfunctie en is daarmee geluidgevoelig. De voorkeursgrenswaarde wordt dus met ten hoogste 4 dB overschreden.

Omdat er in de voorliggende situatie eigenlijk geen mogelijkheden zijn om deze overschrijding met bron- en overdrachtsmaatregelen te verminderen, wil de gemeente voor de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een 'hogere waarden-besluit' (pdf 124 kB). Aan de woningen zullen (bouwkundige) maatregelen worden uitgevoerd om een geluidsluwe gevel te creëren. Hiermee wordt aangesloten bij de ontheffingscriteria en de voorwaarden uit het gemeentelijke beleid voor het verlenen van hogere waarden.

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport (MER) op te stellen en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023 op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar het Chw ontwerpbestemmingsplan, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 9 juni 2023 tot en met donderdag 20 juli 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht

  Ontwikkelorganisatie Ruimte

  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht

  Postbus 16200

  3500 CE Utrecht

  Schrijf daarbij: zienswijze Chw ontwerpbestemmingsplan Rotsoord 7 en Pastoefabriek

 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig