Chw ontwerpbestemmingsplan Zuilense Vecht

Vanaf 26 mei 2023 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Zuilense Vecht, Utrecht’ en het ontwerpbesluit hogere waarden (geluid)

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘Chw bestemmingsplan Zuilense Vecht, Utrecht’ (met de digitale naam NL.IMRO.0344.BPZUILENSEVECHTUTR-ON01) met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (met als kenmerk HW1221) gemaakt.

Zuilense Vecht is een gezamenlijk project met de gemeente Stichtse Vecht. Voor de gemeente Stichtse Vecht wordt het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuilense Vecht, gemeente Stichtse Vecht’ ter inzage gelegd.

Plangebied

Zuilense Vecht is het sportparkgebied dat ingeklemd ligt tussen de Utrechtse wijk Zuilen, de wijk Op Buuren in Stichtse Vecht, de Burgemeester Norbruislaan en de Amsterdamsestraatweg. Zuilense Vecht ligt dus in zowel de gemeente Utrecht als in de gemeente Stichtse Vecht. Het totale plangebied van Zuilense Vecht omvat het gebied gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, de Burgemeester Norbuislaan, de Sportparkweg en de Jan van Zutphenlaan/Theo Thijssenplein.

Het plangebied van de gemeente Utrecht is gelegen tussen de Amsterdamsestraatweg, de Burgemeester Norbruislaan, de Jan van Zutphenlaan/Theo Thijssenplein en de Zuilenselaan (de gemeentegrens).

Doel

Het doel van het ontwerpbestemmingsplan is om de nieuwe ontwikkelingen woningbouw (maximaal 300 woningen) inclusief de mogelijkheid tot het realiseren van zorgwoningen en/of een zorginstelling, sportfuncties, maatschappelijke functies, horeca en een park, bestaande uit een sportieve strip, de sportvelden en de clubhuizen mogelijk te maken. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het huidige gesloten, monofunctionele en matig functionerende gebied getransformeerd naar een toekomstbestendig multifunctioneel Sportief Park dat de gemeentegrenzen overschrijdt en goed aansluit op de omgeving. Hierbij wordt een aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding tussen de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente Utrecht gerealiseerd.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit). 

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Concreet gaat het bij Zuilense Vecht om de volgende Hogere Waarden:

Voor woningen:

 • maximaal 55 dB(A) vanwege industrielawaai Lage Weide (voorkeursgrenswaarde is 50 dB(A), maximale geluidsbelasting is 55 dB(A));
 • maximaal 57 dB vanwege de Amsterdamsestraatweg (voorkeursgrenswaarde is 48 dB, maximale geluidsbelasting is 63 dB);
 • maximaal 53 dB vanwege de Burgemeester Norbruislaan/Sweserengseweg (voorkeursgrenswaarde is 48 dB, maximale geluidsbelasting is 63 dB).

Voor onderwijs:

 • maximaal 56 dB vanwege spoorweglawaai (voorkeursgrenswaarde is 53 dB, maximale geluidsbelasting is 68 dB);
 • maximaal 53 dB(A) vanwege industrielawaai Lage Weide (voorkeursgrenswaarde is 50 dB(A), maximale geluidsbelasting is 60 dB(A)).

De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit (pdf, 123kB)".

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 26 mei 2023 tot en met donderdag 6 juli 2023, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Chw bestemmingsplan Zuilense Vecht, Utrecht;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 26 mei 2023 tot en met donderdag 6 juli 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op drie manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Zuilense Vecht, Utrecht en/of ontwerpbesluit hogere waarden.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig