Ontwerp uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat

Vanaf 9 december 2022 kunt u uw mening geven over het (aangepaste) ontwerp uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat, het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en de (aangepaste) ontwerp omgevingsvergunning

De gemeente Utrecht heeft een aangepast ontwerp uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat (NL.IMRO.0344.UPACTDIGEBHOEKOUOT-ON02) met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden geluid (met kenmerk HW1247) en aangepast ontwerp omgevingsvergunning (met kenmerk HZ_WABO-21-46829) gemaakt.

Eerder heeft van vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022 al een ontwerp uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat (NL.IMRO.0344.UPACTDIGEBHOEKOUOT-ON01) met bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden geluid (pdf, 122 kB) (met kenmerk HW1247) en ontwerp omgevingsvergunning (pdf, 1,2 MB) (met kenmerk HZ_WABO-21-46829) ter inzage gelegen. Deze procedure is stopgezet. Het ontwerp uitwerkingsplan is aangepast, net als de ontwerp omgevingsvergunning, waardoor wij ervoor hebben gekozen om de ontwerpen opnieuw ter inzage te leggen. De aanpassingen hebben betrekking op het toevoegen van een maximale goothoogte aan het ontwerp uitwerkingsplan en het afwijken hiervan met een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van de bestemming’.

Plangebied

Het plangebied, het huidige parkeerterrein, is gelegen in Noordwest Utrecht op de hoek van de Oudenoord, Otterstraat en Stroomstraat.

Doel

Het doel van het (ontwerp)uitwerkingsplan is 52 sociale huurwoningen op het huidige parkeerterrein mogelijk maken.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, vanwege de Oudenoord met een maximale geluidsbelasting van 62 dB. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een ‘hogere waarden-besluit’.

Ontwerp omgevingsvergunning

Voor het bouwen van de 52 sociale huurwoningen is een omgevingsvergunning nodig. De procedure om deze vergunning te krijgen, starten we nu ook op. U kunt het ontwerp voor het uitwerkingsplan, het ontwerp besluit hogere waarden geluid en het ontwerp voor de omgevingsvergunning tegelijkertijd bekijken en hierop een reactie (zienswijze) geven. Dit is mogelijk op grond van de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening.

Geen milieueffectrapportage (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapportage (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Het ontwerp uitwerkingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en de ontwerp omgevingsvergunning bekijken

Het ontwerp uitwerkingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en de ontwerp omgevingsvergunning kunt u bekijken van vrijdag 9 december 2022 tot en met donderdag 19 januari 2023 op:

 • op deze site waar u kunt doorklikken naar ontwerpuitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
 • de ontwerp omgevingsvergunning (met kenmerk HZ_WABO-21-46829) kunt u opvragen via bekendmakingen@utrecht.nl.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 9 december 2022 tot en met donderdag 19 januari 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerp uitwerkingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en/of de ontwerp omgevingsvergunning. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  het college van burgemeester en wethouders
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht

  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerp uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat en/of ontwerpbesluit hogere waarden geluid (HW1247) en/of ontwerp omgevingsvergunning (HZ_WABO-21-46829)
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. Deze link staat onder het kopje ontwerp uitwerkingsplan Hoek Oudenoord-Otterstraat-Stroomstraat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een uitwerkingsplan is, hoe een uitwerkingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het uitwerkingsplan staat in artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

De coördinatieregeling staat in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening van de gemeente Utrecht.

De procedure van een milieueffectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) leest u in artikel 7.16 en 7.17van de Wet milieubeheer. Waarom een m.e.r.-beoordeling nodig is staat in bijlage D, categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. De eisen aan een m.e.r.-beoordeling staan in bijlage III van Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985).

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig