Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Beneluxlaan 901 (en bijbehorende ontwerpbesluiten)

Vanaf 17 september 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Beneluxlaan 901 en het ontwerpbesluit hogere waarden

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan Beneluxlaan 901 met identificatienummer NL.IMRO.0344.BPBENELUX901TRANSW-ON01 van de gemeente Utrecht gemaakt voor de Beneluxlaan 901 – 909.

Plangebied

Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van de wijk Kanaleneiland, en is begrensd door de Vasco da Gamalaan (noordzijde), de Beneluxlaan (oostzijde) en de Livingstonelaan (westzijde). Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Utrecht, sectie R, nummers 555en 739, en heeft een oppervlakte van 2.196 m2.

Doel

Het doel van dit bestemmingsplan is het realiseren van 199 appartementen en kleinschalige commerciële ruimte.

De bouwhoogte wordt maximaal 62m. In de huidige situatie bevindt zich op de locatie een kantoorgebouw bestaande uit 5 bouwlagen en een bijbehorend parkeerterrein. Dit gebouw wordt gesloopt.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 25 augustus 2021 HW1251

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het geluid van de sneltram en het verkeersgeluid van de Beneluxlaan. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit” (pdf 172 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie ook paragraaf 5.2 van het bestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 17 september 2021 tot en met donderdag 28 oktober 2021, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Beneluxlaan 901, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarde;
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 17 september 2021 tot en met donderdag 28 oktober 2021 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp hogere waarden besluit. U kunt dit op 3 manieren doen:

  1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan en/of hogere waardenbesluit 25 augustus 2021 HW1251

  1. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
  2. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig