Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

Vanaf 25 maart 2022 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPHOOGBOUWLRCENTRN-ON01) gemaakt voor de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum Noord.

Plangebied

Het plangebied ligt in de wijk Leidsche Rijn en is onderdeel van Leidsche Rijn Centrum Noord. Het plangebied is begrensd door de Reykjavikstraat en de rijksweg A2 in het noorden en oosten, de Stockholmstraat en de spoorlijn tussen Utrecht-Woerden/Rotterdam/Den Haag in het zuiden en de Terwijdesingel in het westen.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het mogelijk maken van de ontwikkeling van het plan MARK. Het plan MARK bestaat uit 3 torens variërend in hoogte, waarvan de hoogste ongeveer 140 meter hoog is. De torens rijzen op uit de verschillende bouwblokken. In het midden van het plangebied komt een plein. De openbare ruimte en het plein worden zo groen mogelijk ingericht. Het programma bestaat uit maximaal 1.200 woningen voor verschillende doelgroepen, maatschappelijke voorzieningen, horeca, commerciële voorzieningen, detailhandel en leisure.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit). 

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden voor het wegverkeerslawaai door de A2, Stadsbaan, Terwijdesingel en Vleutensebaan, het overschrijven van de voorkeursgrenswaarden railverkeerslawaai door het spoortraject Utrecht-Woerden en het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde voor industrielawaai door industrieterrein Lage Weide. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit” (pdf, 212 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie ook paragraaf 5.2 van het bestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan)
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar Chw bestemmingsplan Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarde
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan of ontwerpbesluit hogere waarde. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan Hoogbouwkavel Leidsche Rijn Centrum Noord of zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig