Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld

Vanaf vrijdag 10 juni 2022 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor de Koningsweg 135 en aansluitende percelen. De digitale naam van dit plan is NL.IMRO.0344.BPKON135MAARSMEREV-ON01.

Plangebied

Het plangebied ligt in het oosten van Utrecht en bestaat uit het voormalige agrarische bedrijfsperceel Koningsweg 135 en direct aansluitende woonpercelen.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is om de herontwikkeling van de voormalige agrarische bedrijfslocatie mogelijk te maken. De initiatiefnemers slopen 7.500 m2 kassen en een voormalige bedrijfswoning. Op hoofdlijnen is het plan om daarvoor in de plaats 2 nieuwe woningen en een kleinschalig recreatieterrein met 7 recreatiewoningen te bouwen. Ook wordt een nieuw openbaar recreatief wandelpad met ecologische oevers aangelegd langs de Oud Wulverbroekwetering.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en te beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden vanwege het wegverkeerslawaai door de Koningsweg. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is, heet een “hogere waarden-besluit" (pdf, 164 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Koningsweg 135, Maarschalkerweerd, Mereveld en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig