Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan ‘t Zand 46a e.o. Hoge Woerd

Vanaf 5 november 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan ‘t Zand 46a e.o. Hoge Woerd

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0344.BPZAND46EOHOGEWOER-ON01) gemaakt voor ’t Zand 46a e.o. Hoge Woerd.

Plangebied
Het plangebied ‘'t Zand 46a e.o. Hoge woerd’ omvat het voormalige loon- en grondwerkbedrijf dat bestaat uit de bestaande opstallen en een stuk braakliggend terrein aan de noordzijde. Het plangebied is begrensd door een woning en een parkeerplaats aan de noordzijde, een boomgaard aan de oostzijde, woningen en de Groenedijk aan de zuidzijde en woningen en 't Zand aan de westzijde. Het plangebied ligt in het Maximapark: het centrale park dat Leidsche Rijn, De Meern en Vleuten met elkaar verbindt.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de nieuwe ontwikkelingen op het perceel 't Zand 46a planologisch-juridisch mogelijk te maken. Daarbij worden de woningbouwmogelijkheden verruimd tot 4 woningen en wordt een woonzorggebouw met 30 woonzorgeenheden mogelijk gemaakt.

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, omdat nog meer geluid beperkende maatregelen stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële bezwaren geven. De Langerakbaan heeft al een geluid reducerend wegdek. De gemeente wil daarom een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een ‘hogere waarden-besluit’ (pdf, 119 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 5 november tot en met donderdag 16 december 2021, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het bestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Zand 46a e.o. Hoge Woerd, het besluit over het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarde;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 5 november 2021tot en met donderdag 16 december 2021w mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en over het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:

  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘tZand 46a e.o. Hoge Woerd en/of zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden.
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig