Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Ontwerpbestemmingsplan Watertoren en horecapaviljoen, Overvecht

Vanaf 17 december 2021 kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan Watertoren en Horecapaviljoen, Overvecht.

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor de Watertoren en Horecapaviljoen, Overvecht (NL.IMRO.0344.BPWATERTORENOVERVE-ON01).

Plangebied

Het plangebied is gelegen in Overvecht, aan de noordkant van Utrecht in het Park de Watertoren. Het plangebied is begrensd door de Neckardreef, Karpathosdreef, een waterpartij en de school Sbo Sint Maarten.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de herbestemming van de Watertoren aan de Neckardreef 40 in Overvecht, planologisch-juridisch mogelijk te maken.In de Watertoren worden meerdere gebruiksfuncties mogelijk gemaakt; wonen, kantoor en maatschappelijke voorzieningen. Naast de watertoren is een horecapaviljoen gepland.

Geen milieueffectrapport (MER)

Dit project heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft daarom geen milieueffectrapport (MER) opgesteld te worden. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten (m.e.r.-beoordelingsbesluit).  

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, omdat deze waarden vanwege de Neckardreef en de N230 met 2 dB worden overschreden. De N230 (NRU) is al voorzien van een ‘stiller’ type asfalt en verdergaande maatregelen zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig en financieel oogpunt niet wenselijk of niet doelmatig. Om deze reden wil de gemeente een hogere waarde vaststellen. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit” (pdf, 151 kB).

Het ontwerpbestemmingsplan en de besluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen (zie ook paragraaf 5.2 van het ontwerpbestemmingsplan) en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u bekijken van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan);
 • op deze site waar u kunt doorklikken naar het ontwerpbestemmingsplan ‘Watertoren en Horecapaviljoen, Overvecht’, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en het ontwerpbesluit hogere waarden;
 • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het ontwerpbestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u wellicht niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale ontwerpbestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan en over het ontwerpbesluit hogere waarden. U kunt dit op 3 manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht
  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Watertoren en Horecapaviljoen Overvecht en/of zienswijze ontwerpbesluit hogere waarden.
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig