Ontwerpbestemmingsplan windpark Rijnenburg en Reijerscop

Vanaf 26 mei 2023 kunt u uw mening geven over het Chw ontwerpbestemmingsplan, Windpark Rijnenburg en Reijerscop met bijbehorend Combi-Milieueffectrapport en de met dit ontwerpbestemmingsplan gecoördineerde ontwerpbesluiten op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling

De gemeente Utrecht heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor een windpark in Rijnenburg en Reijerscop. De digitale naam van dit plan is NL.IMRO.0344.BPWINDRIJNENREIJER-ON01.

Plangebied

Het Windpark Rijnenburg en Reijerscop ligt in het gebied Rijnenburg en Reijerscop, ten zuiden van de Utrechtse wijk De Meern en ten zuidwesten van knooppunt Oudenrijn. Het plangebied ligt ten zuiden van de Rijksweg A12 en ten westen van de Rijksweg A2. Het windturbinepark komt te staan in een lijnopstelling van drie windturbines in Rijnenburg en een solitaire windturbine in Reijerscop. Het plangebied van dit (ontwerp)bestemmingsplan is per windturbine begrensd tot het gebied waar de windturbines worden gebouwd (opstellocaties), inclusief de overdraai van de rotorbladen en de bijbehorende voorzieningen zoals de kraanopstelplaatsen, transformatorstation inclusief inkoopruimte en de onderhoudswegen.

Doel

Het Chw ontwerpbestemmingsplan, Windpark Rijnenburg en Reijerscop, bevat regels die het windturbinepark (bestaande uit vier windturbines) inclusief bijbehorende functies zoals kraanopstelplaatsen, transformatorstation inclusief inkoopruimte en onderhoudswegen mogelijk maken.

Combi-Milieueffectrapport (CombiMER)

Voor het (ontwerp)bestemmingsplan is een Combi-Milieueffectrapport opgesteld (CombiMER). De oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark valt namelijk onder de regels voor Milieueffectrapportage. In het Besluit m.e.r. zijn windparken opgenomen in onderdeel C en D van de bijlage van het besluit. Het betreft de categorieën:

 • C22.2: de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark, bestaande uit 20 windturbines of meer
 • D22.2: de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark met een gezamenlijk vermogen van 15 MW of meer, of bestaande uit 10 windturbines of meer

Het gezamenlijk opgesteld vermogen van de windturbines bedraagt meer dan 15 MW. Dit betekent dat er :

 • een plan-m.e.r.-plicht geldt voor het bestemmingsplan
 • een project m.e.r.- beoordelingsplicht voor de omgevingsvergunning geldt voor de windturbines

Het doel van m.e.r. is de effecten op milieu, inclusief leefomgeving, natuur en landschap, volwaardig en integraal te betrekken bij de besluitvorming over een plan of project. Voor het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop is daarom een gecombineerd plan/project-milieueffectrapport (CombiMER) opgesteld, voor zowel windenergie als zonnevelden. Het CombiMER beschrijft de milieueffecten van windenergie en zonnevelden. Het CombiMER maakt onderdeel uit van de toelichting van het bestemmingsplan en ligt als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Het CombiMER vormt bijlage 4 van het ontwerpbestemmingsplan.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad een coördinatiebesluit genomen op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) over de toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling voor de besluiten van dit project. Destijds was echter nog niet (helemaal) duidelijk welke besluiten onder de reikwijdte van de coördinatieregeling zouden vallen. Daarnaast blijkt uit jurisprudentie van na dit genomen besluit dat in een coördinatiebesluit de uitvoeringsbesluiten specifiek moeten zijn opgenomen. Daarom wordt na de terinzagelegging een apart coördinatiebesluit aan de gemeenteraad voorgelegd (ter vervanging van het coördinatiebesluit van 6 juli 2017), waarin de uitvoeringsbesluiten specifiek zijn opgenomen. De gemeente werkt al wel in lijn met de gemeentelijke coördinatieregeling.
Wanneer de gemeentelijke coördinatieregeling wordt toegepast vindt een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking plaats van de gecoördineerde besluiten, die de procedure van het bestemmingsplan volgt. Tegen de besluiten die met toepassing van de coördinatieregeling gelijktijdig bekend worden gemaakt staat direct beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Burgemeester en Wethouders (B&W) bevorderen een gecoördineerde voorbereiding van de (ontwerp)besluiten. B&W kunnen ook andere bestuursorganen verzoeken om medewerking te verlenen, die voor het slagen van de coördinatie nodig is. B&W hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht gevraagd om de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de aanvraag  om ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb). Gedeputeerde Staten heeft met dit verzoek ingestemd. De gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking leidt tot een samenhangende, overzichtelijke en snellere procedure. De gemeentelijke coördinatieregeling wordt toegepast voor de volgende (ontwerp)besluiten:

 • bestemmingsplan
 • omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, uitvoeren van een werk en milieu
 • ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming

Ontwerpomgevingsvergunning

Voor het windturbinepark is een omgevingsvergunning nodig. De procedure om deze vergunning te krijgen, is nu ook gestart. U kunt het ontwerp van de omgevingsvergunning (met kenmerk HZ_WABO-22-26676) bekijken en hierop reageren. De ontwerpomgevingsvergunning gaat over de activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ (artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)), ‘het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden in gevallen waar dat bij een bestemmingsplan is bepaald’ (artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wabo) en ‘het oprichten van een inrichting’ (artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo).

Ontwerpbesluit Wnb ontheffing

Voor het windturbinepark zijn ontheffingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) benodigd op grond van de artikelen 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wnb. U kunt het ontwerpbesluit van de Wnb ontheffing (met zaaknummer Z2023-00000888) bekijken en hierop reageren. Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht is het bevoegd gezag over de Wnb ontheffing. Het gaat om de volgende ontheffingen::

 • ontheffing te verlenen van de verbodsbepaling die genoemd is in artikel 3.1 lid 1van de Wnb, voor zover dit betreft het opzettelijk doden van de aalscholver, blauwe reiger, boerenzwaluw, boompieper, bosrietzanger, buizerd, fitis, fuut, gaai, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, gierzwaluw, goudhaan, grasmus, graspieper, grauwe gans, grauwe vliegenvanger, groenling, grote zilverreiger, grutto, heggenmus, houtsnip, huiszwaluw, holenduif, houtduif, kauw, keep, kievit, kleine mantelmeeuw, kleine karekiet, knobbelzwaan, kneu, kokmeeuw, kolgans, koolmees, koperwiek, kramsvogel, krakeend, meerkoet, merel, oeverloper, oeverzwaluw, paapje, pimpelmees, putter, rietgors, rietzanger, ringmus, roek, roodborst, roodborsttapuit, smient, sijs, spreeuw, sprinkhaanzanger, stormmeeuw, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, tureluur, veldleeuwerik, vink, waterhoen, watersnip, wilde eend, winterkoning, wintertaling, witgat, witte kwikstaart, zanglijster, zilvermeeuw, zwarte mees, zwarte roodstaart, zwartkop
 • ontheffing te verlenen van de verbodsbepaling die genoemd is in artikel 3.1 lid 4 van de Wnb, voor zover dit betreft het opzettelijk storen van de grutto en de velduil aangezien dit van wezenlijke invloed is op de soorten (lid 5 van het artikel)
 • ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen die genoemd zijn in artikel 3.5 lid 1 van de Wnb, voor zover dit betreft het opzettelijk doden van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis
 • ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen die genoemd zijn in artikel 3.5 lid 1, lid 2 en lid 4 van de Wnb, voor zover dit betreft het opzettelijk doden en vangen, opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de heikikker, rugstreeppad en de platte schijfhoren
 • ontheffing te verlenen van de verbodsbepaling genoemd in artikel 3.5 lid 3 van de Wnb, voor zover dit betreft het opzettelijk vernielen van eieren van de platte schijfhoren

Het ontwerpbestemmingsplan, het Combi-Milieueffectrapport en de ontwerpbesluiten bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan, het CombiMER, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Wnb ontheffing kunt u bekijken van vrijdag 26 mei 2023 tot en met donderdag 6 juli 2023, op:

 • ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan)
 • de gemeentelijke website RoPubliceer. Op deze website zijn ook de ontwerpomgevingsvergunning (inclusief bijlagen) en het ontwerpbesluit Wnb ontheffing (inclusief bijlagen) te raadplegen. Om deze documenten in te zien klikt u op ‘alle bijbehorende documenten tonen’ in de linker kolom van de website en dan verschijnen deze documenten (elk in één pdf) in de rechter kolom van de website;
 • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1 in Utrecht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Het ontwerpbesluit Wnb ontheffing ligt daarnaast in het Provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht.

Uw mening geven

U kunt van vrijdag 26 mei 2023 tot en met donderdag 6 juli 2023 uw mening (zienswijze) geven over het ontwerpbestemmingsplan, het CombiMER, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit Wnb ontheffing. U kunt dit op drie manieren doen:

 1. Per brief: schrijf uw mening in een brief, zet uw handtekening en adres onder de brief en stuur deze naar:
  De gemeenteraad van Utrecht
  Ontwikkelorganisatie Ruimte
  Duurzame Stad, team Omgevingsrecht
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht

  Schrijf daarbij: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Chw bestemmingsplan, Windpark Rijnenburg en Reijerscop. Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend over het ontwerpbestemmingsplan gaat of ook betrekking heeft op het CombiMER of de gecoördineerde besluiten?
   
 2. Via een gesprek: wilt u uw mening liever in een gesprek aan een medewerker van de gemeente vertellen? Bel dan tijdens werkdagen naar nummer 14030 om een afspraak te maken (graag zeggen dat u een afspraak met team Omgevingsrecht wilt).
   
 3. Digitaal via DigiD: u kunt uw mening niet via een e-mail geven, maar wel door een formulier op onze website digitaal in te vullen. U klikt hiervoor op de link utrecht.nl/bestemmingsplanreageren. Deze link is te zien in de digitale versie van deze publicatie op de website utrecht.nl/bestemmingsplan. De link staat onder het kopje ontwerpbestemmingsplannen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan wordt gemaakt en wat uw invloed is? Kijk op utrecht.nl/bestemmingsplan.

De voorbereidingsprocedure van het bestemmingsplan staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Op www.overheid.nl vindt u de wettekst. De coördinatieregeling staat in artikel 3.30 en verder van de Wet ruimtelijke ordening. Informatie over een MER staat in artikel 7.1 en verder van de Wet milieubeheer. De regels over de Wnb ontheffing staan in hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming.

Hulp en contact Omgevingsplan

Wijzigingen omgevingsplan bekijken

(Bekijken wat 'ter inzage' ligt)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag tot en met vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig