Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vaststelling bestemmingsplan Cartesiusdriehoek, fase 2-6

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Cartesiusdriehoek fase 2-6

De gemeenteraad van Utrecht heeft het bestemmingsplan NL.IMRO.0344.BPCARTSIUSDRIEHOEK-VA01 vastgesteld voor het plangebied Cartesiusdriehoek fase 2-6. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1226) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Cartesiusweg, aan de zuidzijde door het tankstation aan de Cartesiusweg en het rangeerterrein, aan de oostzijde door de verkeersleidingspost en aan de noordzijde door de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het verlengde van de Perronlaan.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de bouw van circa 2530 woningen, ongeveer 16.000 m2 voorzieningen en een basisschool met sporthal.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • in artikel 3.3 is een nieuw onderdeel, lid 8, toegevoegd: ter plaatse van de aanduiding 'groothandel’ is ook een groothandel in voedingsmiddelen en levensmiddelen met SBI- code 4632, 4633, 4638 en 4639 toegestaan;
 • voor de Sligro is extra onderzoek uitgevoerd (zie paragraaf 5.3 van de toelichting en bijlage 8 oplegnotitie geluid kenmerk TKe/TKe/KS/HC 5534-38-NO-003 ) en is de zone waarbinnen geen geluidsgevoelige functies zijn toegestaan vergroot;
 • in paragraaf 5.3 ‘bedrijven en milieuzonering’ van de toelichting zijn de passages aangepast en zijn de afbeeldingen 5.5, 5.6 en tabel 5.1 gewijzigd;
 • een “bijzondere bouwlaag” is uitgesloten en zijn binnen de bestemming Gemengd-1 bijzondere bouwlagen boven op het aantal van 6 lagen niet toegestaan;
 • er is binnen het maximum aan maatschappelijke functies een andere verdeling tussen de bestemmingen Wonen en Gemengd-1 opgenomen;
 • in de groenbestemming (Groen-2) is een (mix)wand via een binnenplanse afwijking mogelijk gemaakt om trillingshinder te voorkomen;
 • in artikel 4.7 is een voorwaardelijke verplichting opgenomen ten aanzien van het poppodium om een goed woon- en leefklimaat voor de woningen te garanderen;
 • het geluidsscherm bij het emplacement is verlaagd naar 10 meter en deels (30% van het totale geluidscherm) naar 15 meter;
 • in de toelichting is de derde optionele parkeergarage geschrapt uit de tekst aangezien dit ook niet wordt mogelijk gemaakt in dit bestemmingsplan;
 • in bijlage 35 is het memo geluidsscherm Cartesiusdriehoek toegevoegd.

Alle wijzigingen vindt u in het vaststellingsrapport.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

 • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
 • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege verkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai.

De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit"(pdf, 155 kB). 

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van donderdag 23 december tot en met woensdag 2 februari, op:

- ruimtelijkeplannen.nl;

- op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Cartesiusdriehoek, fase 2-6;

- de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal te bekijken. In het Stadskantoor ligt een papieren versie van het bestemmingsplan. Door de huidige coronacrisis is het voor u misschien niet mogelijk om naar het Stadskantoor te komen om deze papieren versie te bekijken. Mocht u het lastig vinden om het digitale bestemmingsplan in te zien of heeft u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030-2860200 of mailen naar gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Beroep instellen bij de rechter

Heeft u zelf met dit bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, als belanghebbende, binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag na deze publicatie.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig