Vaststelling bestemmingsplan de Watertoren en Horecapaviljoen, Overvecht

Bestemmingsplan de Watertoren en Horecapaviljoen, Overvecht vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Watertoren en Horecapaviljoen, Overvecht (met digitale naam NL.IMRO.0344.BPWATERTORENOVERVE-VA1) vastgesteld. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1245) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in Overvecht, aan de noordkant van Utrecht in het Park de Watertoren. Het plangebied is begrensd door de Neckardreef, Karpathosdreef, een waterpartij en de school Sbo Sint Maarten.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de herbestemming van de Watertoren aan de Neckardreef 40 in Overvecht, planologisch-juridisch mogelijk te maken. In de Watertoren worden meerdere gebruiksfuncties mogelijk gemaakt; wonen, kantoor en maatschappelijke voorzieningen. Naast de watertoren is een horecapaviljoen gepland.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan ambtshalve op een paar onderdelen gewijzigd. De juridische regels over additionele horeca en de voorwaardelijke verplichting voor parkeren zijn aangepast aan nieuw gemeentelijk beleid en de toelichting is gewijzigd vanwege de vaststelling van de nieuwe parkeervisie en nieuw beleid op water en klimaatadaptatie en energie. Alle wijzigingen vindt u in paragraaf 2.2 van het vaststellingsrapport.

Hogere waarden-besluit geluid

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan twee geluidsnormen:

  • voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken.
  • maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, omdat deze waarden vanwege de Neckardreef en de N230 met 2dB worden overschreden. De N230 (NRU) is al voorzien van een ‘stiller’ type asfalt en verdergaande maatregelen zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig en financieel oogpunt niet wenselijk of niet doelmatig. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld. Het besluit dat hiervoor nodig is heet een “hogere waarden-besluit (pdf, 152 kB).”

Het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan bekijken

U kunt vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 2 september 2022 tot en met donderdag 13 oktober 2022, op:

- ruimtelijkeplannen.nl;

- Op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Watertoren en Horecapaviljoen, Overvecht.

- de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u, binnen zes weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van zes weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.
Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijven het bestemmingsplan enhet besluit hogere grenswaardengelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig