Vaststelling bestemmingsplan Maximapark, ParkZuid blok 10

Bestemmingsplan Maximapark, ParkZuid blok 10 vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Máximapark, ParkZuid blok 10 met digitale naam NL.IMRO.0344. BPMAXIMAPAZUIDBLOK-VA01 vastgesteld voor de realisatie van 14 woningen. Ook is het bijbehorende besluit hogere waarden (HW1260) genomen op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied ligt in de wijk De Meern in Vleuten-De Meern. Het plangebied is globaal begrensd door de Burgemeester Middelweerdbaan in het zuiden, het Máximapark in het noorden, woningen aan het Máximapark in het westen en Castellum Hoge Woerd in het oosten.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van 14 woningen planologisch-juridisch mogelijk maken. Het bestemmingsplan is nodig om de kavels uit te gaan geven en zo de realisatie van een van de woningbouwlocaties rondom het Máximapark af te ronden.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan het plan gewijzigd.

Een ingediende zienswijze heeft er toe geleid dat de aanduiding ‘milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied’ is vervangen door de aanduiding ‘milieuzone – boringsvrije zone’. Hierdoor zijn artikel 8 lid 1, de verbeelding en de toelichting aangepast.

Ook zijn er ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan zoals een actualisatie van het onderzoek naar stikstof en een actualisatie van de Lijst van bedrijfsactiviteiten in de woonomgeving. De wijzigingen staan in het vaststellingsrapport beschreven.

Hogere waarden-besluit

In de Wet geluidhinder staan regels om bij nieuwe woningen, scholen of verpleeg-/ziekenhuizen geluidhinder te voorkomen en beperken. De regels gaan over geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. In de wet staan 2 geluidsnormen:

  • Voorkeursgrenswaarden: dit zijn geluidsnormen waar we bij projecten het liefst aan willen voldoen. In de Geluidnota Utrecht staat onder welke voorwaarden we daarvan mogen afwijken. 
  • Maximale grenswaarden: dit zijn geluidsnormen die nooit overschreden mogen worden.

Bij dit project kunnen we niet voldoen aan de voorkeursgrenswaarden, vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden voor het wegverkeerslawaai door de Burgemeester Middelweerdbaan. De gemeente heeft daarom een hogere waarde vastgesteld en dit heet een 'hogere waarden-besluit' (pdf, 152 kB).

Het vaststellingsbesluit, bestemmingsplan en hogere waarden-besluit bekijken

U kunt het bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit, het besluit hogere grenswaarden en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 1 juli tot en met donderdag 11 augustus 2022, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl
  • op Ropubliceer waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan Maximpark, ParkZuid blok 10
  • de begane grond van het Stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Beroep instellen bij de rechter

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan of het besluit hogere grenswaarden? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit hogere grenswaarden. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd. U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.
Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.    

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig