Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Vaststelling bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, 1e herziening

Bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, 1e herziening vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan NLIMRO.0344.BPMERWEEDG4DEF1HER-VA01 vastgesteld voor deelgebied 4 (het voormalige defensieterrein) in de Merwedekanaalzone.

Plangebied

Het plangebied ligt globaal tussen het Merwedekanaal aan de oostzijde, de Overste den Oudenlaan aan de westzijde, de Van Tellegenlaan in het noorden en het project Wilhelminawerf in het zuiden.

Doel

In het bestemmingsplan Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, staan regels die de bouw van 600 woningen mogelijk maakt. Met de 1e herziening van dit bestemmingsplan wordt de bouw van 350 extra woningen mogelijk gemaakt (100 sociaal, 100 middeldure huur, en 150 betaalbare koop). Dit aanvullend sociaal en betaalbaar woonprogramma wordt mogelijk gemaakt om het woningbouwprogramma in dit deelgebied van de Merwedekanaalzone meer in lijn te brengen met de ambities uit het gemeentelijke coalitieakkoord en de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone.

Ook zijn de regels van het bestemmingsplan op onderdelen aangepast met deze 1e herziening omdat de Hulpwarmtecentrale (HWC) niet meer in gebruik is en nu werkt als Warmte Overdracht Station (WOS). Deze geluidbron is daarmee niet langer van invloed op de bouw van woningen en de regels van het bestemmingsplan kunnen daarom hierop aangepast worden.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan de regels en toelichting aangepast. Zo is het maximaal aantal toegelaten parkeerplaatsen in het plangebied vastgelegd. Een overzicht van alle wijzigingen staat in hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport.

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 25 maart tot en met donderdag 5 mei 2022, op:

  • ruimtelijkeplannen.nl;
  • op deze site waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan, Merwedekanaalzone deelgebied 4, Defensieterrein, 1e herziening.
  • de begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter


Hebt u zelf met dit bestemmingsplan te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U betaalt hiervoor griffierechten. U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.   

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig