Vaststelling bestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-Noord

Bestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-Noord vastgesteld

De gemeente Utrecht heeft het bestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-Noord (digitale naam: NL.IMRO.0344.BPZANDWEG186DEMEER-VA0) vastgesteld. Van 22 april tot en met 2 juni 2022 kunt u het bestemmingsplan bekijken.

Plangebied

Het plangebied ligt in De Meern en is globaal begrensd door de Zandweg in het zuiden. In het oosten de Zonzijde en het Wolkendek. De Luwte in het noorden en de Schemering in het oosten. Deze woonstraten maken onderdeel uit van de wijk ’t Weer.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de bouw van 12 woningen.

Wijzigingen in het bestemmingsplan bij de vaststelling

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan de regels, toelichting en verbeelding (plankaart) op enkele onderdelen aangevuld en aangepast. Een overzicht van alle wijzigingen staat in hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Door eigendomsoverdracht van een strook grond tussen het noordelijkste bouwblok (van de levensbestendige woningen) en de bestaande hoekbebouwing aan Luwte en Wolkendek is er geen sprake meer van openbaar gebied. Deze grond krijgt de bestemming ‘Wonen-2’, in plaats van de bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’.
  • Op de verbeelding is een stukje van het bouwvlak in de bestemming ‘Wonen-1’ verwijderd en het bouwvlak in de bestemming Wonen-1 is iets verschoven naar aanleiding van de meest recente ontwerpplannen.

Het bestemmingsplan bekijken

U kunt het bestemmingsplan en het vaststellingsrapport bekijken van vrijdag 22 april tot en met donderdag 2 juni 2022, op:

  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • RoPubliceer. Op deze gemeentelijke website kunt u doorklikken naar het bestemmingsplan Zandweg 186A, De Meern-Noord.
  • De begane grond van het stadskantoor, Stadsplateau 1. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Beroep instellen bij de rechter

Hebt u zelf met dit bestemmingsplan te maken? En bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u, als belanghebbende binnen 6 weken in beroep gaan tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. De termijn van 6 weken gaat in op de dag nadat de stukken ter inzage zijn gelegd.

U stelt beroep in door een brief (beroepschrift) te sturen naar:

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U moet hiervoor betalen (griffierechten). U kunt niet via e-mail in beroep gaan.

Zet al uw argumenten in het beroepschrift.

Voor dit bestemmingsplan geldt de Crisis- en herstelwet. Dit betekent in dit geval dat u na afloop van de beroepstermijn van 6 weken geen nieuwe argumenten mag aanvoeren.    

Verzoek voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat, blijft het bestemmingsplan gelden. Het kan best een tijd duren voordat de Afdeling Bestuursrechtspraak uitspraak doet. Wilt u tegenhouden dat er al wordt gebouwd? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen. Wordt uw verzoek toegekend? Dan geldt het bestemmingsplan niet tot er een beslissing is genomen over het beroep. Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening moet u betalen (griffierechten).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het indienen van beroep of een verzoek om voorlopige voorziening, kijk dan op raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig