Bestemmingsplannen Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht

Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht met bijbehorend Milieueffectrapport en ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening vanaf vrijdag 18 januari 2019 6 weken lang ter inzage liggen:

Plangebied en doelstelling

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de vernieuwing (aanpassing) van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) waarbij 3 ongelijkvloerse kruisingen in combinatie met een rotonde op maaiveld worden gerealiseerd. 

Het plangebied bestaat uit de toekomstige aangepaste autoweg en langzaam verkeer- infrastructuur vanaf het Gandhiplein tot na het Robert Kochplein en de aansluiting met de A27 en de daarbij behorende aanpassingen in de directe omgeving.

Het plangebied van de NRU is in hoofdlijnen begrensd door:

 • aan de zuidkant de noordrand van de bebouwing in Overvecht
 • aan de noordkant de noordzijde van de Gageldijk
 • aan de westzijde de westzijde van het Gandhiplein
 • aan de oostzijde Fort Blauwkapel en de aansluiting van de Einthovendreef op de A27

Milieueffectrapport Noordelijke Randweg Utrecht

Voor het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht is een milieueffectrapport opgesteld (MER).
Het MER is een gecombineerd project-/planMER. Het MER maakt onderdeel uit van de toelichting van het bestemmingsplan en ligt als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In het MER staan de milieueffecten beschreven van het plan op het plangebied zelf en de omgeving ervan.

Ontwerp besluit hogere waarden

De vernieuwing van de Noordelijke Randweg en de wijziging van de aansluitende wegen is een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting op 16 woningen neemt na geluidsbeperkende maatregelen (stil asfalt en schermen) toe en is hoger dan de voorkeurswaarde. Burgemeester en wethouders willen hogere waarden vaststellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor deze woningen. De eigenaren en bewoners van deze woningen worden hierover met een brief geïnformeerd.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage vanaf vrijdag 18 januari tot en met donderdag 28 februari 2018 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping en Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17.

Het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden zijn digitaal raadpleegbaar:

 • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (deze versie is rechtsgeldig boven alle andere versies);
 • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar u kunt doorklikken naar het bestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden. Alleen op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarden.

Zienswijzen

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Noordelijke Randweg Utrecht.
Wilt u hierbij aangeven of uw zienswijze uitsluitend over het bestemmingsplan gaat of ook betrekking heeft op het milieueffectrapport of het ontwerpbesluit hogere waarden?

U kunt een zienswijze niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 – 286 02 26 of bij geen gehoor 030 – 286 02 29) een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u tijdens 4 informatiebijeenkomsten vragen stellen over het proces en de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere waarden.

 • Donderdag 7 februari van 9:30 tot 12:30 uur in Winkelcentrum Overkapel;
  Adres: Euterpedreef 10 (in de Jumbo).
 • Donderdag 7 februari van 16:00 tot 19:30 uur in Shoppingcenter Overvecht;
  Adres: Roelantdreef 41 (tegenover Albert Heijn).
 • Maandag 11 februari, inloop 17.30–21.00 uur in Zorgcentrum Rosendael;
  Adres: Indusdreef 5.
 • Woensdag 13 februari van 19:00 tot 21:30 uur in Buurtcentrum De Dreef;
  Adres: Schooneggendreef 27C.

Daarnaast kunt u tijdens de ter inzage periode op woensdag 6, 13, 20 en 27 februari van 9.00 tot 12.00 uur op Wijkbureau Overvecht vragen stellen over de NRU aan de omgevingsmanager van de NRU.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)