Bestemmingsplannen Notitie Reikwijdte en Detailniveau Omgevingsvisie Utrecht Science Park

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer bekend dat zij een omgevingsvisie voorbereiden voor Utrecht Science Park en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Utrecht Science Park voor inspraak ter inzage leggen.

Aanleiding

De gemeente Utrecht is van plan een omgevingsvisie (structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening) op te stellen voor Utrecht Science Park. De Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de gemeente Utrecht en andere gebiedspartners hebben ambities om het gebied vitaal en toekomstbestendig te maken. Ook is behoefte aan meer ruimte voor (gespecialiseerde) bedrijven, woningen en voorzieningen.

De Omgevingsvisie is een kaderstellend plan dat sturing geeft aan de ruimtelijke ontwikkelingen in het Utrecht Science Park tot aan 2040.

Milieueffectrapport

De gemeente Utrecht gaat onderzoeken wat de milieueffecten zijn van de ontwikkeling van het Utrecht Science Park. Hierbij wordt ook onderzocht of een passende beoordeling vanwege mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000 gebied nodig is. De resultaten worden vastgelegd in een milieueffectrapport (planMER). Dat planMER wordt betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming van de Omgevingsvisie Utrecht Science Park.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna NRD) (pdf, 3 MB)

De NRD beschrijft de ambities van het project, welke alternatieven worden onderzocht en naar welke milieuaspecten onderzoek wordt gedaan. De NRD is het uitgangspunt voor het opstellen van de planMER.

NRD bekijken

De NRD ligt ter inzage vanaf donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 29 juli 2020. U kunt de stukken bekijken:

  • Via de volgende link: www.utrecht.nl/bestemmingsplan waar u kunt doorklikken naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Utrecht Science Park.
  • In het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht.

Reageren op de NRD?

Tijdens de terinzagetermijn kunt u schriftelijk, digitaal per e-mail of mondeling uw zienswijze over de NRD indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Utrecht Science Park.

U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen via nrd@utrecht.nl. Geef in uw e-mail wel duidelijk aan dat het om een zienswijze gaat.

De zienswijzen betrekken we bij het opstellen van het planMER. De Commissie MER wordt in de fase van de NRD niet om vrijwillig advies gevraagd.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u van maandag tot en met donderdag via het telefoonnummer 14 030 een afspraak maken. Dit kunt u tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de terinzagetermijn doen. Geeft u daarbij aan dat u een afspraak wilt maken bij Omgevingsrecht.

Vanwege de huidige coronacrisis verzoeken wij u om ook uw emailadres en telefoonnummer te vermelden, zodat verdere communicatie zoveel mogelijk digitaal kan plaatsvinden. Het is voor u wellicht niet mogelijk om naar het stadskantoor te komen om de papieren versie van het de NRD in te zien. De NRD kunt u ook digitaal inzien. Mocht u het lastig vinden om op deze manier de NRD in te zien of hebt u hierover vragen, dan kunt u bellen naar 030 - 286 02 00 of mailen naar nrd@utrecht.nl. Wij zoeken dan samen naar een goede oplossing hiervoor.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Afspraak maken

Bestemmingsplannen in procedure bekijken

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur (afspraak niet nodig)