Bestemmingsplannen NPD strook, Overvecht en ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan NPD strook, Overvecht en bijbehorend ontwerpbesluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 29 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan  NPD strook, Overvecht, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPNPDSTROOKOVERVEC-ON01.gml
  • het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1177) (pdf, 34 kB) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

Plangebied en doelstelling

Het plangebied ligt in het centrumgebied van Overvecht. Het plangebied is begrensd door de Seinedreef (parkeerplaats winkelcentrum), de Zamenhofdreef, de Brailledreef en de kadastrale grens met het perceel van de Karwei.

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van het programma zoals verwoord in het stedenbouwkundig Programma van Eisen NPD strook. Dit programma omvat de bouw van maximaal 700 studentenwoningen en maximaal 360 appartementen met bijbehorende parkeervoorzieningen op de locatie waar nu een kantoorgebouw en bedrijfshallen zijn gesitueerd. Daarnaast is maximaal 4000 m² aan centrumfuncties mogelijk zoals dienstverlening, woonwerkfuncties, maatschappelijke voorzieningen, sport, horeca en lichte bedrijvigheid passend in de woonomgeving.

Ontwerp besluit hogere waarden

De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege het rail- en wegverkeerlawaai en het industrielawaai overschreden. Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 29 december 2017 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 8 februari 2018 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

  • via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)
  • via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het ontwerpbesluit hogere waarden.

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarden  indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
T.a.v. Omgevingsrecht
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan NPD strook, Overvecht en/ of ontwerp besluit hogere waarden.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 286 02 26 of 286 02 29 ) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Telefoon

14 030

E-mail

gebiedsontwikkelingjz@utrecht.nl