Bestemmingsplannen Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein

Bekendmaking ter visie legging ontwerp Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en 2e actualisatie aanvullende Milieueffectrapportage Stationsgebied Utrecht

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht maken bekend dat zij het ontwerp van de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein, de 2e fase van het Stationsgebied in Utrecht, en de 2e actualisatie aanvullende Milieueffectrapportage Stationsgebied Utrecht voor zienswijzen ter inzage leggen met ingang van 21 april 2017 voor een termijn van zes weken. 

De Omgevingsvisie

De ontwerp Omgevingsvisie bevat twee deelgebieden ten westen van het centraal station: het Beurskwartier (het gebied bij en van de Jaarbeurs) en het Lombokplein (het huidige Westplein).
In de ontwerp Omgevingsvisie zijn de hoofdlijnen voor de inrichting van het Beurskwartier en het Lombokplein opgenomen. De plannen bevatten de bouw van circa 3600 woningen met werkplekken, cultuur, horeca, dagelijkse voorzieningen, twee parken, een plein aan het water, een stadsstraat en het bevaarbaar maken van de Leidse Rijn. Ook is aangegeven op welke wijze de gemeente de ambities op het gebied van gezonde en duurzame verstedelijking denkt te realiseren.

Het Beurskwartier wordt een deelgebied met een mix aan functies en een hoge bebouwingsdichtheid met ruimte voor groen en ontspanning. Het Westplein en omgeving wordt opnieuw ingericht waarbij het drukke verkeersplein verandert in een Lombokplein waar een combinatie van functies wonen, bedrijven, restaurants, een stadsstraat en een plein aan het water wordt gerealiseerd.

De ontwerp Omgevingsvisie is een nadere uitwerking van het westelijk deel van het gebied dat al was opgenomen in de Structuurvisie Stationsgebied 2006. Omdat sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit m.e.r. (D11.2) is een 2e  actualisatie aanvullende Milieueffectrapportage Stationsgebied Utrecht opgesteld.

Inzien

De ontwerp Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en de 2e actualisatie aanvullende Milieueffectrapportage Stationsgebied Utrecht liggen ter inzage van vrijdag 21 april 2017 voor een termijn van zes weken, dus tot en met donderdag 1 juni 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

De ontwerp Omgevingsvisie en de 2e actualisatie aanvullende Milieueffectrapportage Stationsgebied zijn digitaal raadpleegbaar, via de gemeentelijke website www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

Tijdens de inzageperiode wordt een inloopavond georganiseerd op 9 mei tussen 19.30 en 21.00 uur in het Stadskantoor, Stadsplateau 1,  te Utrecht. Deze inloopavond vindt plaats op de 2e verdieping in het zogenaamde Stadslab.

Zienswijze

Tijdens de periode van  terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en 2e actualisatie aanvullende Milieueffectrapportage Stationsgebied Utrecht indienen bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Stationsgebied Utrecht
T.a.v. M. Klewer
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: ontwerp Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein en 2e actualisatie aanvullende Milieueffectrapportage Stationsgebied Utrecht.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 - 286 9650 b.g.g. 030 - 286 00 00) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.