Bestemmingsplannen Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein

Bekendmaking vaststelling Omgevingsvisie Beurskwartier – Lombokplein en actualisatie Aanvullend MER

Burgemeester en Wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto artikel 3:42, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 7 december 2017 de Omgevingsvisie Beurskwartier – Lombokplein en de actualisatie Aanvullend MER heeft vastgesteld. De omgevingsvisie geldt als de gemeentelijke structuurvisie voor de ontwikkeling van het Beurskwartier en Lombokplein als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 Wro.

Utrecht kiest met haar Ruimtelijke Strategie 2016 voor gezonde en duurzame binnenstedelijke verdichting. Het Stationsgebied is naast de Merwedekanaalzone, Leidsche Rijn (centrum) en het Sciencepark 1 van de 4 prioritaire gebiedsontwikkelingen in de stad die deze duurzame groei mogelijk maakt.

Plangebied

De omgevingsvisie Beurskwartier – Lombokplein beslaat het gebied direct ten westen van het Centraal Station. Het gebied is te onderscheiden in 3 deelgebieden: het Beurskwartier, het Lombokplein en het Jaarbeursterrein.
Omdat sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit m.e.r. (D11.2) is het Aanvullend MER 2007 zoals dat in 2013 was geactualiseerd opnieuw geactualiseerd met het programma van de Omgevingsvisie.

Beurskwartier – Lombokplein

De Omgevingsvisie is het vervolg op de eerste fase van de Stationsgebied-ontwikkeling. Waar in de eerste fase aan de westzijde van stationsgebied vooral veel kantoorruimte was gepland, komt in het Beurskwartier vooral veel woningbouw. Wonen in hoge dichtheden, werkruimte en veel andere stedelijke functies. Samen met de eerste fase ontstaat een levendige mix, een gemengd stedelijk gebied. Bij Lombokplein gaat het om het doortrekken en herstellen van de Leidse Rijn en langs de route komt bebouwing. Bij de invulling van het Lombokplein gaat het vooral om het realiseren van een prettig, levendig stuk stad. Voor de toekomst van het Jaarbeursterrein maakt de Jaarbeurs een eigen Masterplan. De Omgevingsvisie gaat daar niet op in.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling van de Omgevingsvisie een aantal wijzigingen aangebracht, die voor in de Omgevingsvisie zijn opgenomen en in de Reactienota op de inspraakreacties bij het raadsbesluit zijn verwoord. Daarnaast is een aantal moties aangenomen die richting gevend zijn voor de verdere uitwerkingen van de Omgevingsvisie. Ook de moties zijn opgenomen in de Omgevingsvisie.

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie en de actualisatie van het aanvullend MER is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het raadsbesluit, de Omgevingsvisie en de actualisatie van het aanvullend MER, inclusief alle daar bij behorende stukken, zijn digitaal te raadplegen op de websites: