Bestemmingsplannen Omgevingsvisie Lunetten

Bekendmaking ontwerpversie Omgevingsvisie Lunetten

Aanleiding

Sinds 2018 heeft de gemeente Utrecht een omgevingsvisie voor de hele stad. Daarin staat het beleid dat te maken heeft met de leefomgeving. Het gaat om veel onderwerpen. Voor een aantal deelgebieden waaronder Lunetten, maakt de gemeente een ‘gebiedsgebonden’ aanvulling bij de Omgevingsvisie voor de hele stad.

Om te komen tot een omgevingsvisie voor Lunetten hebben we met veel partijen gekeken welke elementen van waarde zijn om te behouden of te versterken. De omgevingsvisie voor Lunetten is een coproductie van de gemeente, samenwerkingspartners, bewoners en andere betrokkenen uit de wijk. De ontwerpversie Omgevingsvisie Lunetten is gebaseerd op de elementen waarvan we samen vinden dat deze waarde hebben voor het gebied of belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het gebied.

Het plangebied van de ontwerpversie Omgevingsvisie Lunetten beslaat de wijk Lunetten. De grenzen worden gevormd door: in het westen de Waterlinieweg, in het noorden en oosten de spoorlijn richting Den Bosch, in het zuiden de A12.

Ambities

Het participatietraject heeft de volgende ambities opgeleverd:

  1. Lunetten wil een voorbeeldwijk zijn op het gebied van duurzaamheid in Utrecht.
  2. Lunetten wil wonen in het park Lunetten.
  3. Levendigheid, verbinden en ontmoeten staan in het hart van Lunetten.

Elke ambitie is uitgewerkt in voorstellen om die ambitie te kunnen realiseren. Ook is een aantal opgaven geformuleerd voor Lunetten die door bewoners of initiatiefnemers opgepakt kunnen worden. Uiteraard zijn er ook uitdagende opgaven, waarbij men vooralsnog naar de gemeente zal kijken om een regisserende of faciliterende rol te spelen.

Inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-omgevingsvisie Lunetten vrijgegeven voor inspraak. Deze is in te zien vanaf vrijdag 8 maart tot en met donderdag 18 april 2019 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping.

De ontwerpversie Omgevingsvisie is ook digitaal raadpleegbaar:

Reageren

U kunt een inspraakreactie indienen van vrijdag 8 maart tot en met donderdag 18 april 2019. Dit kan
schriftelijk bij:

De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Omgevingsrecht

Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: Inspraakreactie ontwerp Omgevingsvisie Lunetten

Mondeling een inspraakreactie indienen kan ook. Hiervoor kunt u van maandag tot en met donderdag telefonisch (op nummer 030 286 02 26 of 030 286 02 29) een afspraak maken. U kunt tot uiterlijk 3 werkdagen voor de afloop van de inspraaktermijn bellen voor een afspraak. U kunt een inspraakreactie niet via e-mail of op een andere manier digitaal indienen.

Uw mening