Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen) Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2

Bekendmaking ter visie legging ontwerp Omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2

Uitwerking van de ruimtelijke agenda, de ontwerp Aanvulling planMER Merwedekanaalzone Utrecht en het Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Merwede, het daar bij behorende beeldkwaliteitsplan Merwede en bijbehorende stukken.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht maken bekend dat de volgende stukken ter inzage liggen met ingang van 30 januari 2020 voor een termijn van 6 weken:

  • het ontwerp van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 2 uitwerking van de ruimtelijke agenda;
  • de daarbij behorende ontwerp Aanvulling planMER Merwedekanaalzone Utrecht;
  • het Voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan Merwede inclusief het daar bij behorende beeldkwaliteitsplan Merwede en bijbehorende stukken.

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. In 2040 verwachten we zo’n 100.000 inwoners meer dan nu. Utrecht wil mensen de kans bieden om in de bestaande stad te wonen en kiest daarom met haar Ruimtelijke Strategie 2016 voor gezonde en duurzame binnenstedelijke verdichting. De Merwedekanaalzone is naast het Stationsgebied, Leidsche Rijn (centrum) en het Sciencepark een van de 4 prioritaire gebiedsontwikkelingen in de stad die deze duurzame groei mogelijk maakt.

Ligging plangebied


Het plangebied van de Merwedekanaalzone is een langgerekt gebied tussen de A12 - Europalaan – Overste Den Oudenlaan – Dr. M.A. Tellegenlaan en het Merwedekanaal. Het plangebied is verdeeld in de deelgebieden 4, 5 en 6. De A12, de hoofdwegenstructuur en het Merwedekanaal maken géén deel uit van het plangebied.

Nieuwe stadswijk Merwedekanaalzone

De Merwedekanaalzone wordt een levendige, gezonde en duurzame Utrechtse stadswijk. Een fijne plek voor starters, gezinnen en alleenstaanden met een mix aan huur- en koopwoningen. Met winkels, horeca, werkgelegenheid, scholen en gezondheidszorg om de hoek. De bebouwing staat dichter bij elkaar dan we in andere Utrechtse wijken gewend zijn. Daarom wordt de openbare ruimte groen en vrijwel autovrij. We zetten in op fietsen, lopen en goed openbaar vervoer in de Merwedekanaalzone. Net als op groene binnentuinen en daken. Er is plek om te spelen en ontspannen in parken, pleinen en op straat. Kortom, het biedt alles wat je van een nieuwe stadswijk verwacht.
Om ambities van gezonde verstedelijking goed tot zijn recht te laten komen, stelt de gemeente een integrale omgevingsvisie op voor de hele Merwedekanaalzone, waarmee de gemeente anticipeert op de nieuwe Omgevingswet. Deel 1 van deze visie is op 8 februari 2018 al vastgesteld, deel 2 ligt nu ter inzage. Gekoppeld aan deze omgevingsvisie wordt een aanvullende plan-MER-procedure doorlopen. Het aanvullende planMER is het planproduct dat bij deze procedure hoort en beschrijft, op hoofdlijnen en in de bandbreedte, de relevante milieueffecten van de omgevingsvisie.
Voor deelgebied 5 (Merwede) is tevens voorlopig stedenbouwkundig plan (VOSP) gemaakt, dat tegelijkertijd met de omgevingsvisie deel 2 en het aanvullende planMER ter inzage wordt gelegd.

Omgevingsvisie deel 2 en aanvullende planMER Plan- en studiegebied

De Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 2: ‘De uitwerking van de ruimtelijke agenda’ laat zien onder welke condities een groei naar 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone mogelijk is in de deelgebieden 4, 5 en 6. In deze visie zijn de onderzoeksvragen uit de Omgevingsvisie deel 1, ‘De ruimtelijke agenda’ en de richting van het nieuwe coalitieakkoord uitgewerkt in kaders en beleidsuitgangspunten.
Omdat sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit MER (D11.2) is een Milieueffectrapportage (planMER) Merwedekanaalzone gemaakt.
Het doel van de aanvulling planMER is:

  • in te gaan op aandachtspunten die door de Commissie MER op 12 oktober 2017 zijn meegegeven in hun toetsingsadvies voor het oorspronkelijke planMER;
  • en te voorzien in de benodigde milieu-informatie voor de besluitvorming, gekoppeld aan Omgevingsvisie deel 2.

Ook is het planMER geactualiseerd, omdat in de tussentijd het regionale verkeersmodel is aangepast. Op grond van het geactualiseerde verkeersmodel (VRU 3.4) is een projectmodel voor de Merwedekanaalzone gemaakt, waarin ook dynamische doorrekeningen zijn meegenomen. Hierdoor is t.o.v. van het oorspronkelijke planMER nu preciezere informatie beschikbaar over de consequenties van de Omgevingsvisie voor het Utrechtse verkeersnetwerk.

Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Merwede en beeldkwaliteitsplan Merwede

Het Stedenbouwkundig Plan voor deelgebied 5 (Merwede) betreft het gebied tussen Europalaan, Wilhelminalaan, Merwedekanaal en Beneluxlaan.

In de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (deel 2) worden de kaders geschetst waarbinnen de deelgebieden 4, 5 en 6 van de Merwedekanaalzone tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. De Omgevingsvisie plaatst de Merwedekanaalzone in de ruimere context van de stad en omliggende wijken en binnen een langere tijdshorizon. Gemeente Utrecht laat zien welke kant ze met dit deel van de stad op wil; in het Stedenbouwkundig Plan Merwede (deelgebied 5) is dit concreet uitgewerkt. Hierin is gezocht naar het best mogelijk evenwicht tussen de beleidsdoelstellingen uit de Omgevingsvisie, de kansen die de locatie zelf biedt en het perspectief op transformatie van het bestaande bedrijventerrein. In het Stedenbouwkundig Plan Merwede zijn de intenties en doelstellingen uit de Omgevingsvisie integraal afgewogen en concreet gemaakt voor deelgebied 5; ze zijn gelijktijdig tot stand gekomen en samen vertellen zij het verhaal hoe dit deel van Utrecht zich op termijn zal ontwikkelen.
Aanvullend op het Stedenbouwkundig Plan (SP) Merwede is dit beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan gaat nader in op de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Merwede. Het schetst de beoogde kwaliteit voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte in Merwede.

Inzien

De genoemde stukken liggen ter inzage vanaf donderdag 30 januari 2020 voor een termijn van 6 weken, dus tot en met woensdag 11 maart 2020 in het stadskantoor, Stadsplateau 1, begane grond, 3521 AZ, Utrecht.
De documenten zijn digitaal raadpleegbaar op de sites:

Tijdens de inzageperiode worden 2 grote spreekuren georganiseerd op 5 en 10 februari van 19.00 tot 22.00, en 3 kleine spreekuren op 27 februari, 4 maart en 9 maart van 19.00 tot 20.00. Alle spreekuren vinden plaats in Kanaal30, Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht.
Bij de 2 grote spreekuren zijn verschillende professionals aanwezig om antwoord te geven op algemene én specifieke vragen over thema’s als openbare ruimte, bebouwing, verkeer, woningen en voorzieningen. De 3 kleine spreekuren zijn bedoeld voor uw laatste vragen.

Daarnaast kunt u ons bellen met vragen op vrijdagen in de inspraakperiode van 12.00 -13.00 uur op nummer 030 286 4330.

Zienswijze


Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Geef in uw zienswijze duidelijk aan op welke stukken, die ter inzage liggen, de zienswijze betrekking heeft:

  • de Omgevingsvisie deel 2
  • en/of aanvulling planMER
  • en/of Voorlopig stedenbouwkundig plan (VOSP) deelgebied 5. Als uw zienswijze zowel gericht is op de omgevingsvisie deel 2 als op het VOSP, geef dat dan uitdrukkelijk aan in uw brief. 

Schriftelijk

Schriftelijke zienswijzen kunnen afgegeven worden tijdens 1 van de spreekuren of in het stadskantoor waar de stukken ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze ook per post indienen bij:
De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Projectteam Merwedekanaalzone
T.a.v. dhr. Marcel Haak
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Per e-mail

U kunt uw zienswijze ook per e-mail indienen via merwedekanaalzone@utrecht.nl. Geef in uw e-mail wel duidelijk aan dat het om een zienswijze gaat.

Mondeling

Voor het mondeling indienen van zienswijzen, kunt u terecht op 1 van de 5 spreekuren.

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig