Bestemmingsplannen Omgevingsvisie Merwedekanaalzone

Bekendmaking Vaststelling Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1ruimtelijkeagenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en Milieu effect Rapportage Merwedekanaalzone, inclusief Passende beoordeling

Burgemeester en Wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 2.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), juncto artikel 3:42, van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 8 februari 2018 de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1ruimtelijkeagenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en Milieu effect Rapportage Merwedekanaalzone, inclusief Passende beoordeling heeft vastgesteld. De omgevingsvisie geldt als de gemeentelijke structuurvisie voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 Wro.
Utrecht kiest met haar Ruimtelijke Strategie 2016 voor gezonde en duurzame binnenstedelijke verdichting. De Merwedekanaalzone is naast het Stationsgebied, Leidsche Rijn (centrum) en het Sciencepark 1 van de 4 prioritaire gebiedsontwikkelingen in de stad die deze duurzame groei mogelijk maakt.

Nieuwe stadswijk Merwedekanaalzone

De Merwedekanaalzone wordt een karaktervolle Utrechtse stadswijk voor alle typen huishoudens, bedrijven en andere organisaties en individuen die bewust kiezen om op een vernieuwende stedelijke manier te leven en waar kwaliteit van leven voorop staat.

Plan- en studiegebied

Het plangebied van de Merwedekanaalzone omvat de langgerekte zone tussen de grootschalige infrastructuur van de Europalaan – Overste Den Oudenlaan en het Merwedekanaal. Het gaat daarbij om de deelgebieden 4, 5 en 6 uit de Visie Merwedekanaalzone uit 2005 die liggen tussen de mr. M.A. Tellegenlaan bij Villa Jongerius en de rijksweg A12. Het gebied heeft een totaaloppervlak van circa 60 ha. Omdat sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit m.e.r. (D11.2) is een Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone gemaakt. De Milieueffectrapportage bevat tevens een Passende beoordeling de stikstof depositie op natuurgebieden in de omgeving van het plangebied.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling van de Omgevingsvisie een aantal wijzigingen aangebracht. Het betreft de volgende punten:

  • Het percentage middeldure huur in de Omgevingsvisie is vastgesteld op minimaal 25%.
  • Er komt een ecologische verbinding tussen Park Transwijk en het te ontwikkelen Merwedepark van minimaal 10 meter breed (waarbij de invulling in ieder geval bestaat uit een gevarieerde bomenlaan, struikvegetatie, hooiland met bloemrijke kruiden en waarbij rekening gehouden wordt met het beperken van de uitstraling van verlichting op deze zone).
  • De ambitie is om minimaal 30% sociale huurwoningen in de Merwedekanaalzone te realiseren.
  • Voor de wijzigingen op basis van de zienswijzen en vooroverlegreacties wordt verwezen naar paragraaf 2.4 van de reactienota bij het raadsbesluit.

De wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in de omgevingsvisie. Daarnaast is een aantal moties aangenomen die richting gevend zijn voor de verdere uitwerkingen van de Omgevingsvisie.

Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het raadsbesluit, de Omgevingsvisie en de MER, inclusief alle daar bij behorende stukken, zijn digitaal te raadplegen op de site: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/merwedekanaalzone/

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Uw mening