Bestemmingsplannen Omgevingsvisie Merwedekanaalzone

Bekendmaking ter visie legging ontwerp Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1 ruimtelijkeagenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en ontwerp Milieu effect Rapportage Merwedekanaalzone, inclusief Passende beoordeling.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht maken bekend dat zij het ontwerp van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1 ruimtelijke agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en de daar bij behorende ontwerp Milieu effect Rapportage Merwedekanaalzone ter inzage leggen met ingang van 4 augustus 2017 voor een termijn van zes weken.

Utrecht kiest met haar Ruimtelijke Strategie 2016 voor gezonde en duurzame binnenstedelijke verdichting. De Merwedekanaalzone is naast het Stationsgebied, Leidsche Rijn (centrum) en het Sciencepark één van de vier prioritaire gebiedsontwikkelingen in de stad die deze duurzame groei mogelijk maakt.

Nieuwe stadswijk Merwedekanaalzone

De Merwedekanaalzone wordt een karaktervolle Utrechtse stadswijk voor alle typen huishoudens, bedrijven en andere organisaties en individuen die bewust kiezen om op een vernieuwende stedelijke manier te leven en waar kwaliteit van leven voorop staat. Om ambities van gezonde verstedelijking goed tot zijn recht te laten komen, stelt de gemeente een integrale omgevingsvisie op, waarmee de gemeente anticipeert op de nieuwe Omgevingswet. Gekoppeld aan deze omgevingsvisie wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Het voorliggende planMER is het planproduct dat bij deze procedure hoort en beschrijft, op hoofdlijnen en in de bandbreedte, de relevante milieueffecten van de omgevingsvisie.

Plan- en studiegebied

Het plangebied van de Merwedekanaalzone omvat de langgerekte zone tussen de grootschalige infrastructuur van de Europalaan – Overste Den Oudenlaan en het Merwedekanaal. Het gaat daarbij om de deelgebieden 4, 5 en 6 uit de Visie Merwedekanaalzone uit 2005 dat ligt tussen de mr. M.A. Tellegenlaan bij Villa Jongerius en de rijksweg A12. Het gebied heeft  een totaaloppervlak van circa 60 ha.
Het studiegebied is het gebied waar milieueffecten kunnen optreden als gevolg van het voornemen. In deel B van het planMER is het relevante studiegebied per thema aangeduid en onderbouwd.
Omdat sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in bijlage D van het besluit m.e.r. (D11.2) is een Milieueffectrapportage Merwedekanaalzone gemaakt.
De Milieueffectrapportage bevat tevens een Passende beoordeling  de stikstof depositie op natuurgebieden in de omgeving van het plangebied.

Inzien

De ontwerp Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1 ruimtelijke agenda en de daar bij behorende ontwerp Milieu effect Rapportage Merwedekanaalzone liggen ter inzage van  4 augustus 2017 voor een termijn van zes weken, dus tot en met donderdag  14 september 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.
De ontwerp Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1 ruimtelijke agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone en de daar bij behorende ontwerp Milieu effect Rapportage Merwedekanaalzone zijn digitaal raadpleegbaar, via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen.
Tijdens de inzageperiode wordt een inloopavond georganiseerd op 30 augustus 2017 in De Stadstuin, Europalaan 20, van 19:00 tot  21:00 uur.

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp Omgevingsvisie Merwedekanaalzone, deel 1 ruimtelijke agenda en de daar bij behorende ontwerp Milieu effect Rapportage Merwedekanaalzone indienen bij:
De gemeenteraad van Utrecht
T.a.v. P.H. Meijer
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
Onder vermelding van: Omgevingsvisie Merwedekanaalzone. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 – 286 02 83 of 030 -286 02 26 ) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging.
U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.